Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ HERMAN GOKTER's DOOD.

lachte, of zelfs sprak, viel je vooral dat eene op : het sterke witte gebit in dien grooten, ietwat sensueelen mond.

Toen, en later, hebben wij dikwijls gelachen.

Een vervelende aangelegenheid : het Staats-examen, had ons tot elkander gebracht, maar het was of onze wederzij dsche vroolijkheid daardoor juist gestimuleerd werd.

We hadden al gauw een werkprogramma opgemaakt, en ik ging in Bussum op kamers wonen. We werkten meestal in de morgenuren bij Gorter aan huis, één of twee uur, en dat een paar maal in de week. Hij woonde toen reeds in het aardige huisje aan den Nieuwen 's Gravelandschen weg, waar die een delta vormt met de Breedelaan. Het was één van de eerste huizen in die omgeving, thans is het er vrijwel geheel volgebouwd. Gorter hield veel van het Gooi, en van het leven buiten. Hij repeteerde in dien tijd ook vele uren in Amsterdam, maar het was hem een verademing wanneer hij de Gooische lucht weer kon insnuiven. Hij gaf op buitengewoon prettige wijze les ; van andere zijden heb ik wel eens gehoord van leerlingen, die het met hem aan den stok hadden, of die, wat men zoo noemt „op hun donder kregen", maar ik persoonlijk heb, ook aan de les-uren en niettegenstaande de vele dorre materie, welke dat werk medebrengt, slechts prettige herinneringen aan den leeraar. Of hij een bepaald systeem had, zou ik niet kunnen zeggen. Bij de schrijvers als Plutarchus, Tacitus en Ovidius voelde men dat de docent een fijne, litteraire kerel was, en dat maakte het werken dan veel gemakkelijker.

Wanneer het goed weer was, werkten we 's morgens in het prieel in den tuin, en ik herinner me ook nog zeer goed den dag — ik repeteerde toen nog slechts korten tijd bij lem — dat hij ineens zeide : „Zeg, weet je wat we gaan doen ? Het is zulk fijn weer, we gaan naar Loosdrecht, zeilen,"

Dat scheen me toen even heel verwonderlijk. Ik mocht hem reeds graag lijden, en we praatten, na het werk, nog wel eens een half uurtje na ; maar repeteeren was mijns inziens toch vóór alles een zakelijke verhouding, zooveel uur per week a zooveel gulden per uur.

Sluiten