Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEDROGENE.

slechts enkele oogenblikken zagen, kuste zij mij vluchtig op den mond — soms inniger in eene plotselinge opwelling van hartelijkheid, als poogde zij haar moederlijk verzuim een weinig goed te maken — doch ijlde ook aanstonds weêr heen, in mijne herinnering alleen indrukken achterlatende aan ruischende, zijden kleêren en vrouwegeuren. Want alles was altoos zacht, koel en geurig aan haar, heur gezicht, hare handen, heure haren, en wanneer ik, verrast, en meestal zelfs bijna opgeschrikt door hare komst, dan dadelijk daarop weêr alleen achterbleef met nog hevig kloppend hart, dan beving mij plotseling een hevig, hartstochtelijk verlangen, deze vreemde, ruischende, geurende vrouw na te ijlen, haar heftig te omarmen, mij vast te klemmen aan hare rokken desnoods, zoo ik nog slechts enkele oogenblikken het dan tot weldadigen vrede wordende geluk harer nabijheid kon ondervinden. Mijne gouvernante en mijne leeraren zagen mij peinzend en zelfs verwonderd aan als raadden of voelden zij wat er gedurende deze oogenblikken in mij om moest gaan. En misschien waren wel deze altijd tegenwoordige vreemden er de schuld van, dat ik, als schaamde ik mij voor hen, alleen achterbleef, zonder moed en kracht te vinden, mij in kinderlijk, doch toomeloos verlangen, desnoods voor mijne moeder neêr te werpen en hare voeten te kussen, terwijl ik door weifeling en verwarring het schaamrood naar mijne wangen branden voelde.

Lieve Ester, denk niet, dat ik een schuw of huichelachtig kind was, of te zwak zou zijn in of voor deze gevoelens. Mijne opvoeding was zeer streng, ja scheen er uitsluitend op toegelegd, mij tot een wonder van zelfbeheersching te maken. Hoezeer dit mislukte, bleek later, toen ik de meest onbeheerschte mensch geworden was, dien men zich denken kon. Als kind stond ik echter geheel in den ban van dezen alle vreugden verpletterenden invloed.

Mijne moeder hertrouwde spoedig en wel met een enkele jaren jongeren kunstenaar, die, zooals ik later vernam, ook reeds een jeugdvriend van haar was geweest. Ge kunt u begrijpen, welke opvatting men in onze familie- en maatschappelijken kring moest hebben van dit huwelijk en

Sluiten