Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DK BKDROGKNE.

welke gedachten men zich daar voor de toekomst vormde. Tot aller tevredenheid realizeerden deze donkere vermoedens zich ook op de meest tragiesche wijze. De jonge schilder F. was een man van zeer matig talent, die het echter verstond door zijne verschijning en optreden de harten van lichtzinnige vrouwen voor zich te winnen, door deze gevoelens zich van de inkomsten wist te voorzien, die hem zijn zwak talent natuurlijk ontzegde, en toen hij door zijn huwelijk met mijne moeder aan dit wankel bestaan een hechtere bazis had verleend, zich door zijne fantastiesche neigingen zelve echter zoo bedroog, dat hij in vrij korten tijd het geheele vermogen zijner vrouw er door wist te brengen, en toen om een of ander schandaal nog vluchten moest bovendien. Mijne moeder was geheel en al de slavin van haren hartstocht. Nauwelijks had deze man haar verlaten, of ook zij volgde, doch ging mijnen vader na. Ik geloof, dat zij zich vergiftigde.

Ik was nu negen jaar oud. Ik had mijne moeder deze laatste jaren bijna in het geheel niet meer gezien, daar zij met haren man voortdurend op reis was, of liever gezegd hem op zijne reizen volgde. De vreemde, geurige, ruischende vrouw was er niet meer en ik zou dus zelfs niet meer kunnen verlangen haar te omhelzen. Ik voelde mij zeer eenzaam, en wel op eene wonderlijke wijze. Later ondervond ik haar meer, deze „wonderlijke eenzaamheid", en ik zal daarover nog wel verhalen.

Doch een ander kwam mij na eenigen tijd bezoeken, en wel mijn stiefvader. Het was laat op een kouden winteravond, toen hij plotseling voor mij stond — hoe hij ons huis was binnengekomen, heb ik nooit kunnen ervaren — in de vroegere studeerkamer van mijn vader, waar ik eenzaam in een hoekje bij het houtvuur zat, en waar men mij zeer ongewoon de gunst bewezen had, mij eens voor een enkelen keer alleen te laten, hetgeen wellicht ook daardoor kwam, dat niemand wist waar ik mij bevond, daar ik in een onbewaakt oogenblik, door een vreemden, onverwachten en onverklaarbaren drang gedreven, naar dit vertrek was heengevlucht, waar men, hoewel er zich uiterst zelden

Sluiten