Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEDROGENE.

ontmoette, vernam, dat hij de bezitter was van een bekend bordeel.

Door ons zoo uiterst verschillend wezen en onze maatschappelijke verhoudingen, werden wij tot elkaer aangetrokken. In mij zocht een oud, ondergaand geslacht steun bij gezonde, natuurlijke kracht, terwijl hij, hetgeen vooral tot uitdrukking kwam bij zijne nihilistiesche gedachten en revolutionaire plannen, in mij den held en leider zag voor komende staatshervormingen. Doch bij al deze naïeve en schuldelooze politieke omvèrwerpingsplannen, speelde ik eene uiterst naïeve rol. Hoe het kwam, dat wij zoo vroegtijdig ons reeds bezig hielden met deze problemen, weet ik niet, doch ik geloof, dat het zeer groote standsverschil der verschillende klassegenooten hiervan vooral oorzaak was. Ik herinner mij alleen het duidelijkst, hoe eenigen van ons destijds samenkomsten hielden in ons huis. Ik wilde hierbij door niets of niemand gestoord worden, doch daar deze vergaderingen, die vaak tot diep in den nacht duurden, niet nalieten hunne sporen op mij na te laten, meende de oude knecht er in zekeren nacht genoeg van te mogen hebben, en wilde mij komen waarschuwen de zitting op te breken.

Toen wij dan ook het herhaalde kloppen op de deur vernamen, dachten wij allen terstond hetzelfde : dit kon slechts een overval door de plaatselijke politie beteekenen.

Wij grepen haastig naar onze papieren, die wij achter een groote, antieke kast smeten, en verborgen ons zoo snel mogelijk achter gordijnen, onder de tafel, en waar slechts een schuilplaats te vinden was.

Alleen onze belhamel — ik wil hem hier Hugo noemen, hoewel zijn ware naam mij niet ontschoten is, doch alle namen, lieve vriendin, wil ik u liever later persoonlijk mededeelen, om niet onbekenden, zoo dit schriftstuk door hen gevonden worden mocht, niet alleen in mijne „geheimenissen", waarover ik vrij beschikken kan, doch ook in die van anderen in te wijden, — Hugo stond midden in het vertrek, gebogen en met gebalde vuisten, gereed zich terstond op den eersten den beste te werpen, die het wagen mocht den drempel te overschrijden.

Sluiten