Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEDROGENE.

schijning, doch innerlijk had zij, geloof ik, niet zooveel met de schoone Spaansche gemeen, daar zij tot die soort meisjes behoorde, die men veel onder Joodsche vrouwen ontmoet : zij was speelsch, behaagziek en had alle uiterlijke attributen van een temperament, dat zulke vrouwen innerlijk blijken te ontberen. Deze behaagzucht verwarde en verstrikte de argeloozen, die de leegte daarachter nog niet vermochten te vermoeden, en maakte hen tot gewillige slaven van een verlangen, dat reeds bij voorbaat veroordeeld was eeuwig onbevredigd te blijven. Zoo was het ook mogelijk, dat Helene S. een zeker aantal onzer leeraren geheel aan hare zijde gebracht had, en zag men het merkwaardige verschijnsel, dat zij, die in werkelijkheid eene middelmatige leerlinge was, rapporten ontving, die deels de hoogste en — daar de meer weêrstandskrachtige leeraren zich op deze wijze in het „belang der algemeene rechtvaardigheid" op hunne zwakkere kollega's poogden te wreken — deels de laagste cijfers aanwezen, en zij daardoor zich vaak voor de kwellingen van een her-examen zag geplaatst, dat zij met ontwikkeling eener ongewone energie, dan glansrijk doorstond.

(Wordt vervolgd).

Sluiten