Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OM IN DE WERELD VOORUIT TE KOMEN.

haar romaneske opwelling komt hem halverwege te gemoet, alleen door wel te willen vragen heeft hij reeds gedeeltelijk zijn pleit gewonnen.

Wie in ons land iets verkrijgen wil, moet zich dus tot een oude vrouw wenden. Maar de tweede vraag is: tot welke? Niet in iederen kring toch is het de huisvrouw van den voornaamsten machthebber, die den grootsten invloed uitoefent. Het wordt nu een kwestie van terrein-verkenning, en misschien is het nuttig ook hieromtrent eenige algemeene beginselen van mondaine wijsheid voorop te stellen. Waaraan zult ge de vrouw herkennen die in een bepaalden kring den grootsten invloed heeft? Niet aan den hoogen toon dien zij aanslaat, niet aan haar kostbare toiletten, niet aan de dure diners die zij geeft, dit alles is uiterlijk, en men kan zelfs zeggen dat de vrouw, die daar al te veel aandacht aan geeft, niet vrij genoeg denkt of niet hoog genoeg staat om heel gevaarlijk te zijn. Maar ook weer, wanneer zij bij den aanleg tot heerschen, bij het kloek verstand, den intrigegeest, den vasten wil, ook nog de uiterlijke voordeelen van een officiéél-aanzienlijke positie, een groot fortuin, een hooge geboorte, aanzienlijke relaties voegt, dan vormt die formidabele opeenstapeling een macht, onder wier tyranniek schrikbewind een gansche streek gebukt kan gaan.

Maar dit zijn uitzonderingen. De invloedrijke vrouw is gewoonlijk niet de tegenwoordige Burgemeestersche of de vrouw van den Commissaris der Koningin, noch in Den Haag die van den Eersten Minister. Veeleer is het een gewezen Burgemeestersche, een gewezen Gouverneursvrouw, een gewezen Excellentie. Het is toch psychologisch juist, dat men de verloren macht betreurt, dat de wijsheid komt na het ambt, dat niemand beter weet hoe jonge meisjes doen dan een oude actrice, dat niemand heftiger en vuriger de voorrechten van het gezag inziet en begeert, dan zij, die zoo juist de plaats heeft moeten ruimen.

Dit zijn algemeenheden, mijn jongen, maar ik ben overtuigd dat zij den toets van het concrete kunnen doorstaan. Zie dus, waar ge iets te hopen of te vragen hebt, rond naar de onttroonde koninginnen van iederen rang, ze zullen je

xi 5

Sluiten