Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

„Ballingen", door Annie Salomons. — Amsterdam — Van Holkema en Warendorf's Uitg. Mij.

— Ingen. ƒ2.50, geb. ƒ3.25.

Annie Salomons, de begaafde schrijfster van meer dan één veel gelezen werk in onze litteratuur, is, — men weet het, — korten tijd in Indië geweest. Zij heeft er weinig opwekkend en heel erg ego-centrisch over geschreven in de „Groene", Toen bleek reeds, uit de wijze waarop zij tafereelen uit haar verblijf in Indië schilderde, dat zij een te lange reeks van jaren, te sterk geconcentreerd in een begrensd wereldje, had geleefd om onbevangen de openbaringen van een nieuwe wereld te kunnen ondergaan. En zoo vinden we alles wat zij van en over Indië heeft geschreven, onder den donkeren invloed van het onontkoombare Westersche milieu.

De „koloniale boeken" zijn sedert eenigen tijd belangrijk,

— kwantitatief —, geworden. Den tijd van den „Indischen roman" met danslustige nonna's, goedlachsche oudgasten, kankerende commiezen en de Nederlandsche taal radbrakende Indische dames, zijn we gelukkig te boven gekomen.

Maar ter wille van den goeden smaak en het zuivere koloniale sentiment in ons nationaal bewustzijn, dienen we toch nog altijd waakzaam te blijven. Er zijn tegenwoordig tal van boeken, die in ons land spelen, en waarin een der hoofdfiguren voor eenige jaren naar Indië gaat. De beschrijvingen van dien tijd vormen dan een aardige afwisseling voor de vriendelijke lezeressen. Dan hebben we nog de koloniale boeken van excursiomsten, waartoe in zekeren zin ook Annie Salomons behoort. Zij zien het schilderachtige in de uiterlijke verschijningen, zij maken van het

Sluiten