Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

nen. En het was merkwaardig, zooals hij zijn vrees in fierheid om te tooveren wist. Want toen hij merkte, dat Erica hem niet met gelijke munt betaalde, beeldde hij zich in, dat zij koud en harteloos was, een wezen zonder temperament of passie, dat zijn erbarmen niet verdiende. Zoo versterkte hij zich in den waan, dat hij billijk en rechtvaardig handelde. Eischte zijn kunst niet een onbegrensde toewijding? Waarom mocht hij zich niet afkeeren van deze vrouw, indien zijn persoonlijk belang het vorderde? Zijn kunstenaarschap stelde hij boven ethiek en moraal en hij meende, dat zijn werk het offer van een menschenleven waard was.

Alleen soms nog kwelde hem een flauwe wroeging. Er bleef een angst om alleen schuldig te zijn. Misschien ook was hij bang, dat zijn vroegere liefde voor Erica herleven zou. En om al zijn twijfel en zijn bedenkingen af te snijden, beproefde hij haar in Leo's armen te werpen. Om zijn eigen overspel te vergoelijken, dreef hij de vrouw, die hij beminde, naar het bed van een ander toe. Het was de meest absolute ontkenning van zijn waarachtige verlangens, de grofste verguizing van zijn krachteloos „ik".

Hoe was zijn gansche leven een paroxysme van angst geweest! Angst om te mislukken, angst om een banale figuur te worden, angst voor het vulgaire, ordinaire! Was dat zijn individualisme? Was dat misschien het individualisme van alle menschen? Een angst, die kunstmatig in fierheid wordt omgetooverd?

En thans kwam de laatste, de scherpste twijfel, die alle krachten van zijn wezen verscheurde. Van Baerle vroeg zich af, of zijn kunst de zonde rechtvaardigde. Vermoedde hij niet allang, dat zijn vermogen om scheppenden arbeid te verrichten eenmaal afsterven moest, zooals het inderdaad al vrijwel afgestorven was? En zoo zijn penseel hem ontvallen mocht, wat wilde hij dan met zijn vermetele theorieën? De schoonste werken werden onbewust geschapen. Achtte Goethe zich niet een mislukte schilder, toen hij zijn loopbaan begon? Wist Shakespeare, toen hij Koningin Elisabeth vermaakte, dat hij voor de eeuwen schreef?

Sluiten