Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

Plotseling echter kwamen er uit een tegenoverliggende woning twee opgeschoten kerels, die luid schreeuwend elkander naderden. De schilder volgde hen met zijn blikken en toen zij om een hoek verdwenen waren, begon hij denzelfden kant uit te wandelen. Al spoedig bevond hij zich in een der drukste straten van Maastricht, die door losgelaten schoolkinderen, jachtende zakenmenschen en stramme officieren werd overstroomd. Hier versnelde hij zijn pas, willoos werd hij meegesleept door de woelige voorbijgangers. Daarbij hoorde hij telkens fragmenten van gesprekken, met onverklaarbare scherpte klonken de verschillende geluiden in zijn ooren. Zijn ideeën werden troebel. Een orgeldeun overstemde met zijn drenzerige melodie het straatrumoer. En in zijn hoofd zeurde almaar de gedachte, dat hij nog niet gebonden was en dat niets hem verhinderde om binnen een week zich terug te trekken.

Zoo bereikte hij buiten de muren der stad den stillen, verlaten landweg, die naar zijn villa leidde. Het was, of hij in de eenzame natuur vrijer ademen kon, zijn schreden verlangzaamden, hij veegde zijn bezweete voorhoofd af. Zooals een dronkaard, die plotseling ontnuchterd wordt en angstig zich afvraagt, wat er tijdens zijn roes is voorgevallen, zoo peinsde thans de kunstenaar op het gebeurde. Hij trachtte zich de bijzonderheden te herinneren van zijn bezoek en beproefde zich klaarheid te verschaffen omtrent de redenen, die hem noopten tot zijn besluit. Het schoot hem te binnen, dat de zonderlinge idee al onmiddellijk bij hem was opgekomen, zoodra hij de smerige hotelkamer aanschouwde. Zijn walging keerde zich voornamelijk tegen haar, die het twijfelachtige vertrek bewoonde, en alleen het besef, dat hij voor altijd met deze vrouw gebroken had, kon zijn tegenzin overwinnen. Gedurende het onderhoud bevestigde zich echter zijn vermoeden, dat hijzelf de oorzaak was van Maria's ellende. En opeens, terwijl zij sprak, vormde zich zijn overtuiging, dat hij verplicht was om zijn minnares te trouwen. In dezen waan werd hij versterkt door den mateloozen afkeer, dien zij hem inboezemde. Zooals de beroemde zeloten en martelaren van

Sluiten