Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

eens is, begint hij te wankelen en als hij naar de loopgraven terug moet, gaat hij toch nog een bezoek brengen bij Suzy, en alweer kan hij aan haar charmes geen weerstand bieden en de wroeging over het verraad aan Ruby is al heelwat minder dan hij zijn eerste zonde. Hij wordt na korten tijd zwaar gewond en komt ten slotte in een hospitaal terecht, waarin Ruby den scepter zwaait. In dat hospitaal heerscht een scherpe tucht; Ruby laat allen voelen dat zij de baas is en dat ieder naar haar pijpen moest dansen, ook Dennis. En nu merkt hij langzamerhand pas, welke fouten zijn verloofde heeft en als hij Suzy en Ruby tegenover elkaar stelt, valt de vergelijking ten voordeele van Suzy uit en zoodra hij kans ziet, trekt hij naar Parijs om met Suzy samen te zijn en laat hij Ruby weten, dat hij genoeg van haar heeft. Natuurlijk komt zijn liaison spoedig uit en op instigatie van zijn moeder komt zijn vader over en zoekt het jonge paar in de flat op. Ook hij komt echter onder den indruk van Suzy's charmes en heeft vrede met Suzy, als Dennis haar nu maar trouwt. Dat wil deze ook, maar Suzy heeft andere opvattingen en meent dat zij gelukkiger zullen zijn als enge huwelijksbanden hen niet kwellen. Op zijn aandringen echter, op zijn vele brieven van het front stemt zij ten slotte toe in een huwelijk en dat zal dan gesloten worden als de oorlog afgeloopen is. In den nacht van den wapenstilstand krijgt Dennis echter bericht dat zijn Suzy aan influenza is overleden. Hij stort zich in de richting van de Duitsche loopgraven, men roept hem terug, hij hoort het niet, hij gaat steeds verder, de kogels suizen om hem heen, hij hoort ze niet. In de hand houdt hij Suzy's medaillon omklemd en zoo vindt men hem den volgenden ochtend.

Het is misschien geen letterkundig kunstwerk, maar het is treffend geschreven, zuiver menschelijk en diep ontroerend in zijn eenvoud. Een goed, een voortreffelijk boek.

Sluiten