Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE COMEDIE THUIS

de jongen nooit in dit milieu verzeild geraakt. Ben's oogen begonnen blijkbaar open te gaan. Het proces is nooit pijnloos. Hij vertelde niet veel, op de wandeling naar huis, die zij nu samen maakten, want hij was gesloten van aard, en in dit geval natuurlijk gegêneerd. Het is het lot van ernstige en wat zwaartillende naturen als de zijne, te worden aangetrokken tot een vlottenden levenslust, dien zij niet kunnen meevoelen, en die hen niet begrijpt, die gevleid is, maar zijn bestaansvoorwaarde, de gewetenloosheid, niet kan opgeven.

Het bleek duidelijk dat Nini, lief en aanhalig als zij met hem was, met anderen flirtte en het meest met den jeune premier, «meneer Heintze«. Door haar onvermogen om het ordinaire, geaffecteerde en onbeduidende van dezen vriend te zien, begon Ben eenig denkbeeld te krijgen van haar eigen oppervlakkigheid, gebrek aan ontwikkeling en gemis aan smaak. Hij wist zelf niet, hoezeer de jaloezie hem daarbij hielp en hoe hij haar houding tegenover oom Gijs alleen daarom gemakkelijker vergaf, wijl deze oud was. Hij schreef haar wufte doen en gemis aan kieschheid nog vooral toe aan haar slechte opvoeding en milieu.

„Kon ik haar maar daar vandaan krijgen en wat laten leeren," zei hij. „Zij weet zoo weinig. Zij is zelfs niet op de tooneelschool geweest. Ze is zoo maar begonnen met bij samengeraapte troepjes te spelen, kindervoorstellingen en zoo."

Van Loenen schudde het hoofd.

„Kerel," zei hij, „er is geen ondankbaarder baantje dan te trachten een verliefde tot rede te brengen. Daarom ben ik je ook nooit met advies aangekomen. Maar, nu betfin je zelf een beetje nuchter te zien. Ga daarmee voort. Je wilt haar anders maken dan ze is. Vooreerst bewijst dat toch, dat je haar niet heelemaal bewondert, zooals ze is."

„Haar eigenlijke aard " viel Ben in.

„Hoe is haar eigenlijke aard? Wat is nu eigenlijk de ware Nini: die met jou praat, of die met oom Gijs of meneer Heintze gekheid maakt? Veranderen? Kijk eens naar dat kind van de Van Weteren's. Dat is vijf jaar en het cabotin-

Sluiten