Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

schen zeggen —: zij had nog de brutaliteit om hen uit te noodigen, die persiflage op henzelven bij te wonen!

Met zulk een geprononceerde voorliefde voor het tooneel kon het niet anders, of zij moest naar de planken en nadat zij een tijdje een engagement had bij Daly's in Londen, daarna in Philadelphia, speelde zij met den bekenden William Gillette in »Sherlock Holmes«, waarin zij de rol van Alice Faulkner vervulde; menigeen zal zich dit stuk, dat hier in het begin dezer eeuw nogal opgang maakte, herinneren. Zij is tweemaal gehuwd geweest. Als jonge weduwe leerde zij haar tweeden man kennen, T. H. Kelly, een Australiër van geboorte, en zoo bracht zij menig jaar van haar leven in dat werelddeel door, en aangezien zoowel zij als haar echtgenoot zeer gastvrij waren, beiden veel van muziek hielden, was hun huis in Sydney een magneet, die velen aantrok. Onder de personen, die zij ontmoet heeft, mogen in het bijzonder genoemd worden Madame Melba, de bekende Australische zangeres, Shackleton, de poolreiziger, Anthony Hope, Somerset Maughan, Rider Haggard en de Duitsche Kroonprins.

Jammer genoeg is het boek niet vrij van byzantisme en het is bovendien van weinig beteekenis. Mevrouw Kelly heeft ook een reisje door Holland gemaakt en hetgeen zij omtrent ons land vermeldt, is vriendelijk, maar gaat weinig diep. Het is opmerkelijk dat vrijwel alle namen, die zij noemt, fout gespeld zijn, iets dat met eenige moeite had kunnen worden voorkomen.

Van veel beter gehalte en van veel meer belang is «Captain Scott« door Stephen Gwynn, verschenen in de «Golden Hind Series« bij Lane. Hoewel natuurlijk de Zuidpooltochten van Scott reeds in verschillende uitgaven zijn beschreven, ontbrak nog een volledige biografie van dezen koenen ontdekkingsreiziger, een publicatie waarin, meer dan in iets anders, uitkwam hoe Scott voor alles was een zeeofficier, die, getrouw aan de traditie van de Engelsche Marine, in stilte zijn plicht deed, die even erg het land had aan publiciteit als de «Silent Navy«. Scott behoorde tot denzelfden «clan» als de bekende schrijver Sir Walter Scott, die nogal bekend stond om zijn wildheid en daarom de »Rough Clan« genoemd werd. Reeds op jeugdigen leeftijd voelde Scott zich tot het zeemansleven aangetrokken, op zijn dertiende jaar was hij al adelborst, hij maakte vlug carrière en kreeg op 35-jarigen leeftijd zijn eerste zelfstandig commando. Toen kwam het keerpunt in zijn leven. Hij ontmoette Sir C. Markham, die iemand zocht om de leiding van een Zuidpoolexpeditie op zich te nemen en spoedig was de zaak beklonken. Van particuliere zijde werd er een fonds gesticht en Balfour gaf als kanselier van de schatkist de belofte om een gouvernementssubsidie te geven even hoog als de binnengekomen giften. Ten slotte slaagde men erin om £ 45.000 bij elkaar

Sluiten