Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

waarvoor ik nu mijn oprechte verontschuldigingen aanbied. Het was mijn bedoeling u uit te noodigen voor een autotocht door de Noordelijke provincies. Gedurende minstens een week wenscht onze vriend, de schilder, van bezoeken, brieven en telegrammen verschoond te blijven. Wij trachten ons ongeduld te bedwingen en bereizen ondertusschen de meest interessante plekken van ons land. Vervolgens keeren wij naar den Haag terug en kunnen vandaar informeeren, hoe de zieke het maakt."

De Goedeman's namen de invitatie dankbaar aan, zij waren verrukt van het denkbeeld om zeven dagen zorgeloos rond te tuffen, 't Is waar! Ook toonden zij zich eenigszins ontroerd door alles, wat Merker vertelde, en een tijdlang schudden zij meewarig het hoofd. Maar tenslotte meende Willem, dat bij zulke plotselinge ongesteldheden een volkomen genezing meestal spoediger intrad dan men verwachtte. En Anna was blij, dat zij op een eervolle wijze van het verpleegstersambt ontslagen was. Want inwendig verafschuwde zij een ziekenkamer, ofschoon zij het natuurlijk niet noodig achtte om deze gevoelens openlijk te verkondigen.

Merker bleek een allervroolijkst reisgezelschap. Hij voerde zijn vrienden naar het hooge Noorden, waar zij de Hunnebedden bewonderden en zeilden op de Friesche meren. Hij was uitgelaten zooals een jonge student, bedacht de dolste streken om zijn gasten te vermaken, fuifde 's ochtends op taai-taai en 's avonds op champagne. Zijn geest en zijn beurs schenen onuitputtelijk en met kwinkslagen en ducaten bestormde hij de harten van de beide Goedeman's. Zelfs Anna moest ziCh na korten tijd gewonnen geven. Alle vooroordeelen, die zij oorspronkelijk tegen den planter koesterde, liet zij varen. En toen men eindelijk in den Haag elkander vaarwel zegde, was zij opgetogen over den beminnelijken prater en zijn vorstelijk onthaal.

Bij haar thuiskomst vertrouwde zij Willem toe, dat Merker vermoedelijk de moordenaar was, maar dat hij in elk geval een fatsoenlijk mensch moest zijn.

Sluiten