Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK VAN HET TOONEEL

Basil, die in zijn goede jaren, in verschillende landen op reis, tallooze liaisons heeft gehad, maar ongetrouwd is gebleven, weet dat hij hier en daar een kind heeft wonen waar hij vader van is, al is 't niet de wettige, en hij kan dit daarom al weten, omdat hij op zijn jaarlijksch budget verschillende posten heeft uitstaan als toelage aan de moeders. Oud geworden en rheumatisch, voelt hij zich eenzaam, en wordt door zijn secretaris op het idee gebracht, die kinderen — het zijn twee meisjes en een jongen, al zoo om en bij 18 a 20 — bij zich te roepen om zijn ouden dag op te vroolijken. En hij stuurt zijn secretaris uit om ze op te snorren.

Als ze in Engeland op Sir Basil's buiten aangekomen zijn, is hij op reis, op 't punt terug te komen, en hebben de drie kinderen juist nog tijd, zich aaneen te sluiten en de houding vast te stellen, die zij tegenover den pipa, die zich behalve door een toelage aan de moeder, nooit iets aan hen heeft laten gelegen liggen, zullen aannemen. Hoe de oude, knorrige, ziekelijke vader zich langzamerhand aan zijn kinderen hecht, weer als 't ware jong wordt door hun jeugd, niet meer zonder hen kan en verdriet heeft als zij hun eigen gang willen gaan (de zoon wil pianovirtuoos worden, één dochter operazangeres en de tweede dochter aviatrice), is het verdere verloop van het stuk. Cor Ruys had er gelegenheid in, al de verschillende zijden van zijn talent, van hoogkomisch tot tragisch toe, op zijn best in te toonen. Door ondoelmatige voorbereiding is het Haagsche jubileum niet geworden wat het had moeten en kunnen zijn; het Amsterdamsche is juist aan den gang nu ik dit aan 't schrijven ben. Toch was er de satisfactie bij dat Cor Ruys bij deze gelegenheid door de Fransche Regeering is benoemd tot Officier de 1'Instruction Publique. De Nederlandsche Regeering, for shame, liet niets van zich hooren. Het is merkwaardig, hoeveel kunstenars er in Nederland al niet met Fransche decoraties rondloopen, van wier bestaan de Nederlandsche nooit eenige notitie heeft genomen.

En nu zullen wij Cor Ruys weer binnenkort moeten missen! Hij vertrekt 24 Augustus met de »Slamat« van den Rott. Lloyd op tournée naar lndië, met een gezelschap van 10 a 12 leden. Ware hij niet gegaan, hij zou misschien geen schouwburg hebben gehad om in te spelen, nu een nieuw gezelschap van Louis de Bree en Sluizer het Centraal Theater te Amsterdam en den Princesse-Schouwburg te 's-Gravenhage zal bespelen.

' De Nederlandsche Tooneelschrijvers (of Roelvink tot den fameuzen Bond behoort, weet ik niet) hebben de opvoering te boeken door Het Ver. Tooneel, van een nieuw oorspronkelijk stuk van Roelvink »Egoïsten«. In dit satyrieke blijspel worden allerlei ultra-modernistische excessen op 't gebied van Rein Leven, Vrij Huwelijk, zuigelingen-hygiëne, vegetarisme, theoso-

Sluiten