Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGELSCHE PRE-RAPHAËLIETEN

zouden voorzien van de geheime initialen P. R. B. Het eerst verscheen in 1849 Rossetti met »The Girlhood of the Virgin«. Het doek treft ons door de poëtische gedachte, waaraan Rossetti uitdrukking heeft gegeven. We voelen reeds het droevig lijden, waartoe Maria bestemd is en tegelijk de glorie en den ernst van haar toekomstige taak als moeder van Christus. Om de kinderlijke, onschuldige figuur der Maagd waast een mystieke sfeer, welke door de symbolische beteekenis der voorwerpen, waarmede haar vertrek getooid is, nog versterkt wordt. Daar staan de witte leliën van Maria's onschuld bij de boeken der wijsheid van Christus. Wat de techniek betreft, vallen een zekere onhandigheid en een gebrek aan beheersching der stof niet te ontkennen. We weten uit Rossetti's biographie, geschreven door zijn broer William Michael, dat hij altijd meer bij zijn schilderen dan bij litterairen arbeid met technische moeilijkheden te kampen had. Zijn poëtisch temperament haatte het taai en volhardend zwoegen om de noodige technische bekwaamheid te verkrijgen. Gedurende korten tijd vóór de oprichting der P. R, B. was hij leerling van Ford Madox Brown, die door Percy H. Bate in zijn reeds aangehaald werk ten onrechte als »The Founder of Pre-Raphaëlitiscm« betiteld wordt. Het is waar, dat F. M. Brown, die sterk onder den invloed der Vlaamsche primitieven stond, wel verwant was in opvattingen met de Pre-Raphaëlieten. Maar hij was nooit lid der P. R. B. en zijn invloed ook op Rossetti's jeugdwerk moeten we niet overschatten. We weten immers uit Hunt's boek, dat Rossetti reeds vóór de oprichting der P. R. B., ongeduldig over het copieerwerk dat Brown hem als leerling liet verrichten, zich aan diens leiding had onttrokken en samen met Holman Hunt in een atelier werkte.

Ook in 1849 kwamen Millais en Hunt met nieuw werk uit. Behalve door originaliteit van opvatting, als uiting der Pre-Raphaëlietische beginselen, treft Hunt's »Rienzi swearing revenge over his brother's corpse« ons weinig. Er is ongetwijfeld grootere technische bekwaamheid dan in Rossetti's werk, maar tegelijkertijd missen we diens

Sluiten