Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGELSCHE PRE-RAPHAËLIETEN

kan zij zich aan hem vertoonen. Zij laakt zijn moraliseerend werk, en zegt wat de quintessence is van Rossetti's Pre-Raphaëlitisme: »In all that thou doest work from thine own heart simply.... Know that there is but this means whereby thou mayst serve God with man: — Set thine hand and soul to serve man with God.« Dan schilderde Chiaro de verschijning en dit schilderij zag de schrijver in het museum Pitti te Florence, toen hij daar in 1847 vertoefde. In een hoek las hij: »Manus Animam Pinxit 1239« en in den catalogus vond hij het aangeduid als »Figura Mistica di Chiaro dell' Erma«.

Het merkwaardige van dit buitengewoon fijn prozastuk is, dat het geheel op de verbeelding berust. William Michael Rossetti vertelt, dat Chiaro dell' Erma en alles wat met hem in verband heet te staan, fictief is, evenals de mededeeling van het bezoek van den schrijver aan Florence in 1847. Immers, Dante Gabriel heeft, ondanks zijn groote liefde voor de Italiaansche kunst en ondanks het teit dat hij door afstamming en persoonlijkheid meer Italiaansch dan Engelsen was, zelfs zijn geheele leven Italië nooit bezocht. »Hand and Soul« is ook zoo typeerend PreRaphaëlietisoh, omdat de kunstenaar geheel erin slaagt de illusie der werkelijkheid te geven van hetgeen toch louter verbeelding is. Het devies der Pre-Raphaëlieten was in zekeren zin anti-realistisch. Ze wilden niet geven een copie der werkelijkheid, maar een schoone, ontroerende verbeelding zóó voorstellen, dat deze als realiteit zou leven voor het oog van den toeschouwer.

Het tweede nummer vtan »The Germ« bevatte »The blessed Damozel«, het gedicht van Rossetti, dat later de grootste bekendheid heeft verkregen. Het verplaatst ons in de zuivere atmosfeer van Fra Angelico's doeken, maar in plaats van de ascetische vervoering der hemelbewoners is hier verbeeld de mystische vereeniging van man en vrouw op aarde, overstraald door een hemelsch licht en verplaatst naar onstoffelijke regionen.

»The blessed Damozel leaned out From the gold bar of Heaven.«

VIII o

Sluiten