Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGELSCHE PRE-RAPHAËLIETEN

insist on the true rendering of a buckle or a belt, while they allow the beauties of the human form divine to be lost sight of«.

Maar nu kwam de kunstcriticus, wiens naam zoo nauw verbonden is aan de Pre-Raphaëlietische beweging, de jongen kunstenaars te hulp. Door den dichter Coventry Patmore had John Ruskin over de bedoelingen der P. R. B. gehoord en in twee brieven in de »Times« (13 en 30 Mei 1851) verdedigt hij hun standpunt. Wat konden ze meer wenschen dan Ruskin's waardeerende woorden: »They may lay in England the foundation of a school of art nobler than the world has seen for three hundred years«.

Intusschen was het een onloochenbaar feit, dat, ondanks den feilen tegenstand, de Pre-Raphaëlieten school maakten. In de eerstvolgende jaren toonden Charles Collins, Martineau, Arthur Hughes, Maclise, Sir Noel Paton, Burton, Windus en vele anderen duidelijk den invloed der zoo gesmade hervormers. Ruskin kon met recht getuigen in een brief in de »Times« van 5 Mei 1854, dat de helft der muren van de »Academy" bedekt waren met imitaties der Pre-Raphaëlietische doeken. Ruskin sprong herhaaldelijk in de bres voor de jonge baanbrekers en zoo had hij ook in dezen brief en in een volgenden van 25 Mei 1854 Hunt verdedigd, die naar het Heilige Land was vertrokken om daar bijbelsche voorstellingen getrouw naar de natuur te schilderen. Ruskin besprak hierin »The Light of the World«, mogelijk Hunt's meest gewaardeerde stuk. Wat hij over Hunt's »Awakening Conscience« zegt, maakt het begrijpelijk, dat de vraag geopperd werd, of John Ruskin wel geheel de bedoelingen der nieuwe richting doorvoelde. Zeker, in zijn «Modern Painters«, reeds verschenen vóór de oprichting der P. R. B. — welk werk ook Millais en Hunt had gesteund in hun opvattingen —, schreef Ruskin, volkomen analoog met de Pre-Raphaëlietische beginselen, over den jongen kunstenaar »going to nature in all singleness of heart.... rejecting nothing, selecting nothing, scorning nothing«. Het is merkwaardig, dat hij aanvankelijk de grootste waardeering had voor Hunt s werk ën wel

Sluiten