Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGELSCHE PRE-RAPHAËLIETEN

en

somberen ziekelijken geestestoestand, zijn de kleuren te schel en te hard. In »Ballads and Sonnets« verscheen de complete sonnettencyclus »The House of Life«, die onder den invloed van Dante's »Vita Nuova« ontstaan is. Het gemoedsleven van den dichter wordt hierin geschilderd van 1850 tot 1881, het jaar vóór zijn dood. Van de drie balladen uit dezen bundel: »Rose-Mary«, »The White Ship« en »The King's Tragedy« is de eerste wel het aangrijpendst. Evenals in »Sister Helen«, maar in nog meer verzorgde en rijker versierde taal, schept Rossetti in »Rose-Mary« een bovennatuurlijke sfeer en geeft hij dramatisch effect aan een romantisch verhaal.

Ook voor zijn volgeling William Morris beteekent het werk, voor de firma Morris & Co. verricht, slechts een gedeelte van zijn artistieken arbeid. Het meest verwant met Rossetti's kunst is de bundel gedichten, die in 1858 verscheen onder den titel »The Defence of Guinevere and other Poems«. Enkele dezer gedichten, zooals »King Arthur s Tomb«, zijn direct door Rossetti's picturaal werk geïnspireerd; andere, zooals »The Defence of Guinevere«, »The Haystack in the Floods« en »Rapunzel«, wijzen op eenzelfde belangstelling in de middeleeuwen en een nauwverwante wijze van bewerking. Terwijl Morris niet de beheerschtheid en de geacheveerdheid van taal en stijl bezit aan Rossetti eigen, hebben zijn gedichten een spontane frischheid, vrij van alle ziekelijke decadentie, welke bij Rossetti niet te vinden is. In zijn latere groote gedichten »The Life and Death of Jason«, »The Earthly Paradise«, »Sigurd the Volsung«, en in zijn werken gegroeid uit zijn socialistische beginselen »A Dream of John Balk en »News from Nowhere«, blijft de liefdevolle behandeling van details en het sterk gevoel voor kleur en plastiek, ofschoon we ze niet meer Pre-Raphaëlietisch in engeren zin kunnen noemen.

Volledigheidshalve moeten we hier even het oeuvre van Algernon Swinburne noemen, die als »Dritte im Bunde« met Rossetti en Morris samen gegroepeerd wordt. Als student in Oxford kwam hij onder invloed van Rossetti. In

Sluiten