Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJ EN ONVRIJ

nieuw naar de bewogen lucht als naar een trouwen vriend. In nimmer aflatende aanhankelijkheid verzonk zijn blik in die diepe, grijze atmosferen der zeeluchten, nog blank zelfs in hun diepe grauw; in een wrang accoord scheen deze hemel zijn zielslijden te beamen.

Zoo liep hij verder en wilde juist den weg oversteken, toen de auto der Koningin in de correcte gematigdheid van een rustigen gang kwam aanrijden. Dit was weldoend in het vliegend geweld der den weg opstuivende auto's, 't welk Kroon in zijn zachtaardigheid en afkeer van uitersten immer als onbehoorlijk voorkwam. Juist groette hij de Koningin met dien gragen eerbied, dien het fiere, eerlijke gelaat hem inboezemde, toen hij als 't ware gelijktijdig den spotblik opving van een jongen schilder, die op het wandelpad achter de passeerende auto aan kwam wandelen.

Terwijl Kroon zich nog realiseerde, dat die spotblik zijn eerbiedigen groet aan de Koningin moest betreffen, was hij al tot staan gebracht door den jongere, die letterlijk vlak voor zijn voeten halt hield.

Kroon's verhouding tot de jongeren — die gewoonlijk zoo jong niet zijn, doch hun benaming danken aan het expressionisme, dat ze in een van zijn verschillende vormen belijden — was als met de meeste schilders uit de Haagsche school of die der latere Amsterdamsche groep, een betrekking, die vriendschappelijkheid beoogend op den bodem van uitgewisseld begrip, zelden verder reikte dan tot een matige waardeering van eikaars werk.... soms. Tot liefde voor eikaars werk nimmer. Een oudere generatie is in de wereld der kunst steeds voor een jongere op haar qui vive; de jongere beschouwt de oudere als haar natuurlijken vijand.

Kroon, in zijn teruggetrokkenheid en schuw voor conflicten, bepaalde zijn verhouding meestal tot een ontloopen, ontwijken. Te weinig wellicht met de over de wereld glijdende stroomingen bekend, waarin alom de volkeren hun oude boeien loslaten, had hij de zwakheid, de moderne kunst tot eenige menschelijke standaardtypen terug te brengen. Een dezer was de voor hem staande jonge man,

Sluiten