Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AVONTUURLIJKE JEUGD VAN LAUZUN

woorden uit zijn mond keek, spoedig zijn leermeester zou overtreffen en hem in stoutheid en geluk zelfs overvleugelen. ...

Vrijgevig, royaal, hartelijk van aard, dadelijk met den nieuwgekomene ingenomen, stond Gramont toe dat het neefje met zijn eigen kinderen zou worden grootgebracht, als een oudere broeder van hen allen; zoo kreeg Puyguilhem dezelfde opvoeding en opleiding als de twee zoons en de twee dochters van den huize. De oudste van die zoons was de Graaf de Guiches, toen reeds een der geliefde speelmakkers van den jongen Koning en die nog lang tot diens beste vrienden zou worden gerekend, een der weinigen met wie de vorst in alle vertrouwelijkheid bleef omgaan en van wie hij een onbeperkte vrijheid van woord en een volstrekt onceremonieuse intimiteit duldde. Guiches zou als jong generaal met veel glans in het leger dienen, terwijl de faam als «amoureux» van dezen lateren aanbidder van Henriette van Engeland niet minder ver zou gonzen: gebeurde 't in dien tijd niet vaak dat iemands voortreffelijkheid als soldaat en zijn verdiensten als minnaar door denzelfden mond werden opgehemeld? Wat daarentegen den jongste der twee zoons van den Maréchal betreft — die na zijn vader's dood den titel van hertog van Gramont zou erven — hij blonk in niets uit en schijnt laf, gemeen en heel onbenullig te zijn geweest. Dan waren er ook nog twee meisjes. De oudste dochter is Lauzun's eerste liefde geweest, wellicht de eenige vrouw van wie hij, zij het kortstondig, in alle oprechtheid heeft gehouden, terwijl ook zij hem met warmte heeft bemind, tot het heftige, het braveerende toe. Gedwongen, heel jong nog, een rijk huwelijk te sluiten, werd zij de beruchte Madame de Monaco, die gehuwd niet naliet haren jeugdvriend haar liefste gunsten te blijven bewijzen. Het jongste meisje integendeel zou een bescheiden en zedig bestaan slijten als markiezin de Raffelot, tot ze, weduwe geworden, hare dagen vol deemoed in een klooster zou eindigen.

Op dit oogenblik waren zij allen te samen nog kinderen, zooals nog kind was hun aller lotsbeschikker, Louis.

Sluiten