Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AVONTUURLIJKE JEUGD VAN LAUZUN

gisters; daarbij was zijn vroegste opleiding in de verre provincie, van waar hij kwam, te zeer verwaarloosd geworden om aan deze meesters toe te laten met hem nog meer dan heel gebrekkige uitslagen te bereiken. Te meer rekende zijn peter het zich ten plicht — met het oog op zijn toekomst, daar hij al niet zoo bijster jong meer was om dienst te nemen in het leger — zijn scholing zooveel mogelijk te bespoedigen; hij werd uitgenoodigd om met dubbelen ijver te werken, niet alleen als student, ook als recruut; er mocht geen tijd verbeuzeld worden aan overbodige dingen. Alles wijst er trouwens op, dat zijn familie in hem niets anders dan een toekomstigen krijgsman zag. Tengevolge van de lankmoedigheid van zijn ouderen broeder, was immers aan Antonin de taak beschoren de heldhaftige traditie van zijn geslacht te handhaven en er den roem der wapens voor te bewaren en te verrijken. Heel zijn opleiding werd dus in een nogal eenzijdige richting gestuurd. Van Mademoiselle de Montpensier, zelve een «précieuse», op geleerdheid en belezenheid verzot, en die zich niet weerhouden kon zich over de geringe cultuur van haren aanbidder te beklagen, weten wij dat de jonge Lauzun, van af zijn veertiende jaar, slechts gedurende de wintermaanden lessen mocht volgen, doch zoodra het weder beter werd met de dragonders in het veld trok, onder dewelke hij, hoe jong ook, zich al dadelijk door zijn onverschrokkenheid en zijn uithoudingsvermogen wist te onderscheiden. Bij zoon Spartaanschen opgroei mag 't nog een wonder heeten, zoo Lauzun, door eigen nieuwsgierigheid en weetlust gedreven, er toe gekomen is een niet al te botte figuur in de wereld der Cydalise's en der Trissotin's te slaan.

Gelijk voor de andere jonkers van zijn stand, bestond voor Puyguilhem zijn studieprogram uit een beetje geschiedenis, wiskunde en strategie, maar vooral uit paardrijden en schermen, uit leeren groeten en dansen. Om des te sneller vooruit te komen volgde hij in het slecht seizoen de lessen van de rijschool, terwijl hij ook enkele cursussen aan huis kreeg, deed echter 's zomers dienst in het regiment van zijn peter, ten einde er zich in den wapenhandel te volmaken, met den bekwaamsten spoed.

Sluiten