Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AVONTUURLIJKE JEUGD VAN LAUZUN

was, ging Fouquet voort alle voorzichtigheid te verwaarloozen en het geld, het zijne en dat van Frankrijk, door deuren en vensters te gooien, God en den Koning door zooveel pracht en luister tergend.

Ondertusschen wordt Puyguilhem door een zwaren slag getroffen: de speelgenoote van zijn kinderjaren, de mooie, hartstochtelijke Cathérine-Charlotte de Gramont wordt, tegen wil en dank, aan den grotesken, dikken, verwaanden hertog van Valentinois, prins van Monaco, aangemakeld. Zoo we Madame de la Fayette gelooven mogen, die weet wat schoone en diepe liefde beteekent, moet de genegenheid welke de twee jeugdvrienden voor elkaar koesterden iets voorbeeldigs geweest zijn, aandoenlijk om zien. Dadelijk na de huwelijksplechtigheid moest Madame de Valentinois Frankrijk verlaten, om zich in het paleis van haren gemaal te vestigen, te Monaco, aan de blauwe zee. Wat pijnlijk afscheid! Altijd volgens Madame de la Fayette — en de fantastische Dumas, die in zijn »Princesse de Monaco«, op zijn manier, van deze romantische heldin het onstuimig en vermakelijk levensrelaas heeft naverteld, zal natuurlijk met de meeste ingenomenheid van deze buitensporige liefdesavonturen, echt of niet, gebruik weten te maken— moet onze held, als koopman of postiljon verkleed, haar tot in haar nieuw verblijf gevolgd zijn, ten einde haar zoo lang mogelijk, zelfs uit de verte, te aanschouwen. Doch wie den weinig sentimenteelen kant van Lauzun's karakter kent, heeft moeite aan zoo'n onzinnige reis en aan deze overdadige smart te gelooven — of anders moet er wel een schier niet uit te leggen verschil ontstaan zijn, door de jaren en het verlies van vele illusies gekweekt, tusschen dezen volmaakt amoureusen, van jeugdige geestdrift overloopenden Chérubin en den lateren, zoo nuchteren, zelfs zoo wreeden vrouwenverachter. Of zou 't werkelijk aan deze eerste groote liefdesmart, aan een zoo diepe ontgoocheling te wijten zijn, dat hij anders werd? 't Valt ons tamelijk lastig zulks aan te nemen....

Lang zou hunne scheiding niet duren. Van Monaco uit, na er amper zes weken te zijn verbleven, zal Madame de

Sluiten