Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AVONTUURLIJKE JEUGD VAN LAUZUN

ook heeft de ontdekking er voorzeker veel toe geholpen om de onvoorzichtige Charlotte in 's konings hart achteruit te dringen.

Op vrije voeten gesteld, begon Lauzun op het middel te zinnen, om zich op haar, en, als 't kon, op haar verleider te wreken, doch dezen keer zonder zichzëWen te schaden. Hij voelde wel, bij instinct, dat hij thans heel wat vrijpostiger tegenover Madame de Monaco mocht optreden, zonder er den Koning rechtstreeks door te krenken: de barometer van dezes belangstelling voor de schoone prinses stond immers op een keerpunt, tusschen 't veranderlijke en 't stormachtige in, en Lauzun zou niet nalaten zich een dergelijke stemming, welke hij maar al te wel doorzag, ten nutte te maken. Trouwens, Lodewijk was reeds te zeer door Madame de Montespan in beslag genomen om zich nog veel te storen aan een liefje, dat toch veroordeeld was. Openbaar schandaal zou Lauzun zich wel wachten te verwekken; intusschen stond zijn snoode verbeelding niet stil, om er iets boertigs op te vinden, een heel belachelijke poets, iets waarom men, dagen achtereen, achter al de waaiers verstoken zou gichelen, waarover men in het geheim, wanneer de Koning niet in de nabijheid was, het onder de hovelingen zou uitproesten.

Hij begon met zich de medeplichtigheid van een gedienstig kamermeisje te verzekeren; zelfs gaat men zoover te beweren, dat hij haar niet met geld alleen voor zijn zaak won, doch dat hij opzettelijk liefdesbetrekkingen met haar aanknoopte om des te beter op haar te kunnen rekenen. Wat er ook van zij, op zekeren dag, wanneer hij het oogenblik gekomen achtte, heeft Puyguilhem zich in een »privaat« verborgen, dat tegenover den geheimen ingang van 's Konings vertrekken was gelegen. Nauwelijks vertoefde hij er eenige minuten, of Lodewijk kwam aangestapt, opende de deur en ging binnen, echter den sleutel buiten op het slot latend. Snel is Puyguilhem uit zijn schuilhoek geslopen, heeft de deur op slot gedaan en den sleutel weggenomen, dezen Werpend in het «privaat», waar hij verder verscholen is gebleven. Wanneer enkele oogenblikken later, door den • eersten kamerknecht Bontemps voorgelicht, Madame de Mo-

Sluiten