Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VERSCHIJNSEL

langer duurden, dan kon iedereen er naar gaan kijken. Maar dat meenden ze niet!

Zoo bleef de belangstelling voor het Verschijnsel maar groeien en groeien; het verschafte niet alleen bezigheid aan allerhande geesten, maar ook betaald werk: voor de schrijvers en de uitgevers, voor de typografen, die transportarbeiders van den geest, de drukkers, de binders, de bestellers, de sprekende schrijvers extra, den kaartjesheer van de Volksuniversiteit en de radiomannen. Doch dat is feitelijk overdreven, want Verschijnsel of geen Verschijnsel, die drukken, universeeren en zenden toch!

Er werd een kring gevormd van Verschijnselbewonderaars, die beleden, dat dit het eenige groote en ware Verschijnsel geweest was en die zich daarom ten doel stelden de geheimste bijzonderheden van zijn loop te ontsluieren en ter algemeene stichting en bijzondere ontluistering voor een ieder gratis uit te stallen.

Toch — toch waren er een paar ooggetuigen zóó onder den indruk geweest, dat ze er nog lang stil van bleven. Zij moesten er in de kranten wel veel domme dingen over lezen, maar het recht-zetten van de onjuistheden van één dag zou de plaatsruimte van een week kosten en dat <*ing niet. Wat deed het er ook toe?

En toch — toch moesten ook die enkele stille ooggetuigen met hun ervaring wel iets doen. Niets blijft liggen zooals het gevallen is: de regen niet, de doode blaren niet en de indruk van een Verschijnsel al evenmin.

Een van de twee besloot er zijn leven aan te wijden. Hij riep in zijn geheugen keer op keer het Verschijnsel op en al werd daardoor de herinnering telkenmale formeeler en minder schitterend, hij slaagde erin den loop van het Verschijnsel langs den hemel nauwkeurig vast te leggen. De grootte, de duur, de lichtsterkte, de richting, het juiste tijdstip, alles vond uitvoerige beschrijving. Daarop volgde een diepgaande studie van vroegere Verschijnselen, van hun invloed op het nieuwe Verschijnsel, van de evolutie der Verschijnselen in het algemeen, van den mogelijken invloed van het jongste Verschijnsel op de ontwikkeling van eventueel komende Verschijnselen. Toen ging hij dood, maar dat

Sluiten