Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?,4

JAAP STUURMAN ALS LANDKRAB.

zorgen dat ook voor anderen „de Zeilende Kof" spoedig een vaartuig werd, waar graag ieder aan boord kwam.

* * *

Dien eersten winter al ging er geen Zaterdagavond voorbij of Kars, de veldwachter, moest komen waarschuwen dat het sluitingsuur geslagen was. Maar Kars droeg, als een welsprekende uitnoodiging voor alle kasteleins die over hun tijd waren, op zijn blauwen neus en in zijn waterige oogjes het stempel van omkoopbaarheid met zich rond.

Jaap, nadat hij Kars had leeren kennen, had Trien last gegeven om hem te tracteeren zoodra hij binnen kwam en nauwelijks had de oude een slok uit den eersten gratisborrel genomen, of hij vergat waarvoor hij gekomen was en de gasten zelf als 't hun wat al te laat werd, moesten hem eraan herinneren, dat hij loods en geen passagier was op „de Zeilende Kof."

Zoo werd het dikwijls drie uur in den nacht eer Jaap alleen zat in den dichten damp, temidden van tientallen leege glazen. Voldaan over den langen avond, gevuld met borrels drinken, rooken en 't doen van lange verhalen, nam hij dan den laatsten hap uit zijn glas, hing zijn pijp aan een spijker in den muur en ging naar bed om een diep gat te slapen in den volgenden dag.

De kleur van zijn neus was nog wel donkerpaars toen het naar 't voorjaar begon te loopen, maar overigens had zijn leerwijze op zijn ijzeren lichaam niet den minsten invloed gehad, 't Mocht nóg zoo laat geworden zijn 's avonds, als bij wakker werd den volgenden dag en tegen 't beschot van zijn bedstee beukte om Trien te waarschuwen, dat hij weer present was, gevoelde hij zich nog wel eerst wat doezelig, maar zoodra hij de groote spoelkom sterke koffie had uitgedronken waarmee zijn trawante kwam aandragen als hij zijn sein gegeven had, was hij weer geheel de oude.

Toen 't zomer werd, verdween met de kachel de gezelligheid uit de gelagkamer en de gasten bleven maar kort 's avonds, omdat de dagen zoo vroeg begonnen al. Jaap ging daarom ook vroeg naar kooi en was vroeg uitgeslapen 's morgens.

De lange dagen begonnen hem gauw te vervelen, daarom nam hij een vischacte en kocht hij een boot en netten, 't Leek hem wel

Sluiten