Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE VROUW.

185

jubel op, dat ze hem gelukkig nu hier had, dat het niet erger was.. Ze zou hem trouw verplegen, wel zorgen dat het spoedig beterde.

Even liet zich gelden het nog ongeboren kind, en dat temperde weer haar stemming. Als dat nu maar goed afliep! Eigenlijk had ze

Martha hier moeten houden, Herman werd ook onrustig zijn

bleekheid maakte plaats voor een vurigen blos, woelend wierp hij zich om en om. Ze wist niet wat ze beginnen moest, de koorts steeg, hij ijlde.... In vreeze zat ze naast het bed, luisterend naar zijn verward, onsamenhangend gemompel. Telkens dompelde ze een doek in de kom met ijskoud water, die ze naast zich had neergezet, legde hem dien op het hoofd. Dat scheen hemgoedtedoen, voor een oogenblik gaf hem dat rust. Maar al gauw ving hij weer aan te woelen, rad en afgebroken in zichzelf prevelend. Dan ververschte ze den doek weer, sprak hem sussend toe. Hij hoorde haar niet.

Eens, na middernacht, richtte hij zich plotseling overeind, vroeg haar om drinken.

Met trillende vingers bracht ze het glas aan zijn lippen.

Hij dronk het geheel leeg, en nu hij zich weer neerlegde, vatte hij even, met zijn gloeiende hand de hare, koud en vochtig van de waterkompressen.

— Vrouwtje fluisterde hij, met zijn goede stem.

De tranen liepen Josien langs de wangen, terwijl ze roerloos naast zijn bed zat. Eindelijk bedaarde hij wat, hij scheen in te slapen, zijn adem joeg minder snel.... En om zich blikkend in de groene schemering van de kamer was het haar plotseling, of ze staarde in een afgrond.

Het duizelde haar. God, indien ze hem eens moest verliezen.... Als die boeren hem eens niet hadden gevonden, hij daar den heelen nacht was blijven liggen

Het leek haar, of haar hart een oogenblik ophield te kloppen. Ze vouwde de kille vingers samen en bad hartstochtelijk: — God, laat me hem houden, neem me alles af, maar laat me hem houden, o God

Ze herhaalde hetzelfde aldoor opnieuw, aldoor opnieuw. En terwijl haar lippen ten leste de woorden werktuigehjk vormden, besefte ze voor de allereerste maal in haar huwelijk volkomen, hoe lief ze hem had, hoe onontbeerhjk hij haar was geworden.

X

5

Sluiten