Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LATE LIEFDE.

wou d'r vandoor omdat je meent dat ik je te mans ben, ia 't waar of niet?"

„Ja," bekende Klaas deemoedig.

„Maar 'k ben je niet te mans Kuipers, waarachtig niet, alle menschen houwen me voor 'n halve kerel omdat 'k zoo groot en zoo zwaar ben en zoo bulderen kan, maar als 't er op aan komt ben ik zoo zacht as 'n lam."

„Zoo — zoo zacht as 'n lam? Nou, nou, as jij dat zelf zegt zal 't wel zoo wezen," vond Klaas, haar volgend naar de keuken.

„Ja, zoo zacht as 'n lam Kuipers," herhaalde ze nog eens, „maar 't is mij erg tegengeloopen in de wereld en daar wordt 'n mensch wat grauwerig van. Maar als wij nou gaan trouwen met z'n tweeën en we schieten goed op samen, dan zul je es zien hóe zacht ik ben — waar wou je zitten jong?"

,,'k Schiet daar maar achter de tafel," zei Klaas, „dat 's m'n vaste plaats."

„Maar de tafel staat daar haast vlak tegen de muur, daar kan ik niet bij je."

„Hoeft ook niet," vond Klaas, zich met zijn schraal, tenger lichaampje neerlatend op 't kleine, leuninglooze stoeltje dat, half onder de tafel geschoven, tegen den muur stond.

„Ja, dat hoeft wel — toe Kuipers, is dat nou 'n manier voor jonge kerel, die voor 'teerst bij z'n meisje is?"

,,'n Jonge kerel? 'k Ben vierenvijftig mensch."

„Nou ja, maar je bent toch ongetrouwd."

„O, ja, ja, meen je 't zoo, ja, gelukkig wel," vond Klaas, de boordevolle kom koffie, die ze hem had toegeschoven voorzichtig in beide zijn handen opheffend-.

„Waarom gelukkig? Lijkt het je dan niet om te trouwen?"

„Och ja, ja, dat wel, dat wel, maar as ik jong getrouwd waa, dan had ik niet zoo lang voor m'n moeder kennen zorgen."

„O nee, natuurlijk niet, maar nou belet niks je meer om op te schieten, willen we nou dadelijk maar 'n dag afspreken?"

„Hè, 'n dag afspreken? En we kennen mekaar nog heelemaal niet!" hakkelde Klaas, verbouwereerd door 't plotselinge voorstel.

„O, ik ken jou zoo goed, 'k weet secuur dat 'k het best met je vinden zal en jij zult aan mij toch ook geen kwaje partij hebben, denk je wel?"

Sluiten