Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN.

„Wat Sidonie op jou leeftijd, onder de zelfde omstandigheden zou zijn geweest, zullen we maar in 't midden laten" lacht de oudste, die zich zelf nooit vleit. „Mijn zuster is op andere punten weer de sterkste."

„Mag ik vragen waarin uw groote kracht ligt?" tracht van Overaert deze schertsenden toon over te nemen.

„Bij voorbeeld — in 't idealiseeren," antwoordt Sidonie voor haar.

„Och — beschouwt U mij dan ook een beetje boven de werkelijkheid, wilt U?"

Paula kleurt bij de herinnering aan haar toevallig gehoorde critiek, maar schertst dapper terug. „Natuurlijk, de zon schijnt over goeden en boozen, maar heeit U het speciaal noodig meent U?"

Hij kan den luchtigen toon niet volhouden, zijn gezicht betrekt en met bijna pijnlijke oprechtheid zegt hij: „misschien wel."

Op dit oogenblik kijkt Sidonie de zaal in en roept: „daar komt bijlJan had juist afscheid genomen van zijn nieuwen vriend en laveerde nu, hier en daar pratend en knikkend, naar hen toe. Gelukkig! hij heeft al weer pleizier, zijn oogen glanzen hen tegen; het is een aardig kind, zeker! en Paula schijnt werkelijk veel van hem te houden.

„O, Jan!", zegt ze levendig „wat een gloeiende kolen op je hoofd! sprak hij niet van de laarzen?"

„Neen, zelfs niet van het kiezel! maar o — dat weet TJ nog niet, dat moet ik U vertellen, het was zoo grappig!"

Waar hebben ze het over ?

Ze weten veel meer van het kind dan hij zelf. Sidonie begint een beleefdheidsgesprek, maar bij Paula is hij blijkbaar geheel vergeten, verdrongen door zijn kleinen zoon. Hij kan niet laten om naar hen te kijken, hun beider haren blond, van Paula wel veellichter; hun oogen 't zelfde blauw, ze konden broertje en zuster zijn of.... ? Zoo mooi is zijn vrouw niet geweest, maar jonger met meer kleur. Hoe aardig zijn Paula's houdingen, als ze zich voorover of zijwaarts buigt, luisterende, instemmende, terwijl Jan ijverig vertelt. Hoor, hoe ze als twee kinderen lachen! 't Wordt leeg in de zaal, de koffie is al lang gepresenteerd, de bedienden beginnen op te ruimen.

Sluiten