Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB GEZEGENDE ECHT.

koken zoo goed als niets afwist en op de meest weerzinwekkende wijze de kostelijke spijzen verknoeide. Dit was een eerste en zware slag. Daarbij voegden zich aldra allerlei onaangename en onplezierige eigenschappen, die met den dag vermenigvuldigden. Sophie had een wonderbaarlijk talent om den pastoor de keerzijde van het leven te toonen. Zij zorgde slecht voor zijne kleeding; onderhield het goed ternauwernood, zoodat de linnenkast een gedurige bron van ergernis voor den eerwaarde werd. In huis was zij druk en lawaaierig, zoodat de pastorie heel den dag vol grove klanken klonk. De studeerkamer liet zij vervuilen en ze had geen eerbied voor de studieboeken van den pastoor, die hij weliswaar slechts zelden gebruikte. In de reeks harer ondeugden was een onbedaarlijke babbel- en bemoeizucht niet de minste. Ze haalde het halve dorp in de pastorie; viel den pastoor lastig met de onmogelijkste verhalen; sprak kwaad van iedereen en schilderde de geheele parochie in de somberste en meest onheilspellende kleuren. Zij had een afschuw van alles waarin de pastoor behagen vond; zijn pijpje durfde hij haast niet meer te rooken; zij vergalde zijn beste uren; stoorde tot zelfs zijn slaap door de lompe manier waarop zij zich gedroeg. En het etensuur, dat eens zoo verlokkend was door zijn welverzorgd en geurig maal, werd een marteling haast, en een zware beproeving voor de maag die, verwend, Sophie's zonderlinge mengsels haast niet verteren kon.

Het werd op den duur zóó erg dat de pastoor zijn woning begon te schuwen en het lieve, vriendelijke huis, dat daar zoo rustig lag in de omlijsting der schoone landouwen, vermeed. Met bezwaard gemoed dwaalde hij lange uren in de.nabije velden en bosschen rond. Als hij dan moe en terneergeslagen thuiskwam, wachtte hem daar de mopperende gedienstige, die hem dadelijk met de meest sombere onaangenaamheden overviel.

Hij had er al vaak over gedacht er een einde aan te maken en de meid aan de deur te zetten. Maar hij vreesde hierdoor zijn collega te ontstemmen, en ook stond hij dan voor een onzekere toekomst, die allicht nog ergere misères beloofde, alhoewel met Sophie de overmaat aller rampen wel bereikt leek. Ook schrikte dit kloeke besluit hem af, want hij begreep wel dat het niet zoo gemakkelijk zou gaan Sophie uit hare waardige positie, — die

Sluiten