Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HELD.

bed terwijl hij boven op de bergen waakte in sneeuw en ijs. Dan bekroop baar de angst dat hij misschien op dat oogenblik reeds niet meer leefde, of met koorts en pijn gewond neerlag in een veldhospitaal, verzorgd en verpleegd door bevoorrechte onbekende handen. Of dat, op dit zelfde oogenblik misschien, een kogel hem trof.... Totdat zij zich wentelde en wrong in martelende angst en bad dat het haar gegeven mocht zijn te weten, zelfs het ergste....

Zijn brieven, door Maria met een vertoon van slecht geacteerde onverschilligheid in ontvangst genomen, troostten haar meestal voor eenige dagen. Doch het nieuws dat haar zoodoende bereikte was oud en zijn toestand kon sedert zijn schrijven onherstelbaar veranderd zijn.

Indien hij niet terug kwam was zij besloten non te worden. Hoe zou zij de wond zegenen die zonder een hinderlijke verminking te veroorzaken hem voor verderen dienst ongeschikt maakte! Zoo hij blind werd! Met angstige ontroerde deernis dacht zij aan de blinde soldaten in Eome gezien. Die heillooze zwarte bril, die alles-zeggende houding, de strakke doffe hopelooze uitdrukking van die jonge gezichten die nooit meer zouden lachen.... Beschaamd in haar zelfzucht bekende zij zich dat hij haar zoo liever zou zijn dan dood indien zij hem mocht verzorgen, ieder oogenblik van haar leven wijden aan zijn welzijn.. in nimmer falende teederheid.

Met een zucht wendde Teresa zich af van haar droom en drukte de hand tegen haar gloeiend voorhoofd. Toen tastte zij met de vingers naast zich op den stoel naar de schaar die zij had meegebracht. Want zij wilde bloemen plukken om het huis vroolijk te maken.Voor de komst van Micuccio. Het kattenbord was ondertusschen leeg geraakt. De moeder kat zat opgericht in den zonneschijn zich den bek aflikkend met langzaam heen en weer bewegen van het dofrood tongetje en zag Teresa aan met halfgesloten oogen troebel van voldaanheid. Toen liep zij heen zich traag rekkend, haar jongen roepend met klaaglijk gemauw. Het katertje draafde haar dadelijk gehoorzaam na, doch het andere kleintje bleef in den bloempot en speelde voort. Teresa liep op het beestje toe, bukte zich en trachtte het te grijpen. Doch sissend ontvluchtte het, haastig voort dribbelend wijdbeens

Sluiten