Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HELD.

— Ma che!" zei Nanna op bezorgden toon. „We hopen iederen dag een brief van hem te krijgen, maar er komt niets."

— Dat beteekent niets," beweerde Micuccio. „Dat komt dikwijls voor. Heeft zijn moeder aan jullie geschreven?"

— Deze laatste dagen niet, is het wel Maria?" vroeg Nanna.

— Zie je wel!" zei Micuccio. „Als er reden tot ongerustheid was, had zijn moeder zeker geschreven om te vragen of jullie bericht hebt."

Teresa die de oogen niet van haar bord had durven opheffen, gevoelde een ontroering van dankbaarheid voor den plotselingen troost van dit argument dat haar overtuigde. Haar verlangende teederheidsoogen zagen naar haar broer in een drang de blijdschap aan hem te openbaren die haar nu vervulde en die zij hem dankte. Als redder, als trooster was hij tot haar gekomen, meer nog dan zij had durven hopen.

— En hoe gaat het met je veroveringen?" vroeg de dokter vriendschappelijk spottend.

— La Fioresi! La Fioresi!" riepen de zusters bijna tegelijk.

— Weet u, dokter!" vertelde Maria. „Laatst toen hij een dag verlof had, is hij naar Anzio gegaan om la Fioresi te zoeken, in plaats van hier te komen!"

— En ik heb haar niet gevonden," zei Micuccio gelaten. „Ik heb het heele strand langs gezocht zonder haar te zien."

Toen met een lach:

— Weten jullie wat mij laatst is overkomen? Ik wilde weten waar zij was en ging daarom naar het huis. De portier kent me, want ik heb bem menige fooi gegeven. Ik vroeg hem of de familie Fioresi in Rome was. „Neen," zei hij, „maar de advocaat is zoo juist de trap opgegaan. Ik zal hem even voor u waarschuwen".

En gedienstig liep hij heen op een drafje, ik kon hem nog juist op tijd terughouden. Zoo'n stommeling!"

— Maar als je ernstige bedelingen hadt ," begon de

dokter.

— Ik beb geen ernstige bedoelingen," verklaarde Micuccio.

— Ah, dan verandert de zaak," zei de dokter droogjes, geërgerd. Micuccio tastte in zijn borstzak en haalde een zakportefeuille te voorschijn, waaruit hij een klein rond portretje nam dat hij naast het bord van den dokter neerlegde.

Sluiten