Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«MOOI-WARM-WEER

7

pseudoniem van »Adiana« ook wel eens schreef. «Baron Alphonse« stond immers sinds een jaar of tien in familierelatie tot haar edel geslacht, immers gehuwd, hij, man door zakenleven en zinneleven gerijpt, beursen zelfs, met de gravin freule de Conti-Soubise, afstammelinge van koninklijk bloed, maar zoo arm van financiën, zoo anemisch van bloed, zoo verzuurd van leven door allerlei onthouding, dat haar toekomst zeer zeker het door haar gevreesde klooster zou zijn geweest, indien de geopende armen van den beursbaron, hoewel man in zijn nadagen, zooals zij maagd in de hare, haar wel niet een zeer verlokkende, maar toch aantrekkelijke toevlucht hadden geboden.

»Baron Alphonse«! Baron Alphonse de Prague! Groot bankier, veelomvattend financier. Uiterlijk onmiskenbaar een zoon van het oude volk. En welke individuen van hooger adel, zelfs al handelen zij in oud-roest, dan de; Joden? Reeds lang, beweerde hij, behoorde zijn familie echter tot het Protestantsche geloof: Hugenoot dus.

Wijl de tak der Conti-Soubise's in het geheim Hugenoot was gebleven, der vervolging door den «Grooten Koning« ten spijt, en openlijk, in het begin der vorige eeuw, weer het »Zoogenaamd-Hervormde Geloof« had aangehangen, wijl toch de «overweldiger, generaal Buonaparte« nu eenmaal aan alle kerken vrijheid had verleend, was een huwelijk tusschen den Joodschen baron — immers Jood blijft Jood — en de verschraalde afstammelinge der Fransche koningen, arm als een verhongerde kerkrat, en reeds van een leeftijd, dat een fijngevoelig iemand in haar bijzijn de woorden »Jeugd« en »Ouderdom« niet meer uitsprak, een gemakkelijk bedisseld zaakje geworden.

Gij kondt de baronesse Alphonse de Prague, geboren gravin de Conti-Soubise, daar in de groep zien staan kouten met mevrouw de kolonelsche, oorlogsweduwe — «douairière», natuurlijk! — Sophie de Xainttrailles, geboren Dubois de Larivaudière, toevallig even forsch en statig als zij: twee bijzonder indrukwekkende dames, genadig keuvelend met «maïtre» Dekema, den beroemden Hollander, die eenigszins spijtig waarnam hoe zijn oude vriend en kameraad, Pépoupard, portretschilder, modeschilder, zoo-

Sluiten