is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tijdgenooten geloofden aan die tegenspraak niet, en erkend moet worden, dat ook de latere critiek re niet gelooft. Wel zijn er schrijvers, vooral onder hen, die het verband tusschen de Rozenkruisers en de latere Vrijmetselarij ontkennen, die Andreae's ironie-bewering voor goede munt aannemen, ze althans als argument voor hunne opvatting aanvoeren, maar bij een zoo diepgaand kenner der Vrijmetselaren-geschiedenis, als Br.*. Thory was, vinden zij ten deze geen steun. Men leze:

No. 24.

*ACTA LATOMORUM, II, p. 248

TEXT:

.. .tl y a de forts indices qu'Andrea

qui était alors un jeune homme plein

de feu, voyait les défauts des sciences, f f <««*.. « «

ae ia tneoiogie et des moeurs de son temps; quil cherchait a les en purger, et que, pour y parvenir, il avaitimaginé de réunir en corps tous ceux qui, comme lui, étaient zélés admirateurs du bon et du beau moral.

v.v.

VERTALING:

... Er zijn sterke aanwijzingen, dat (Valentijn) Andrea, toenmaals een vurig jonkman, de gebreken inzag van de wetenschappen, de godgeleerdheid en de zeden van zijn tijd; dat hij ze trachtte weg te ruimen ; en dat hij daartoe allen, die met hem bewonderaars waren van al wat goed en schoon was, in een bond trachtte te vereenigen.

Dr. Andreae s pogen baatte hem niet: hij had de sluis eenmaal opengezet, en de stroom vloeide.

Ook de uitwerking van Baco's Nova Atlantis in Engeland (zie cit. no. 18), waarin een utopistische staatsregeling als na te streven doel werd geschetst! droeg het zijne hiertoe bij.

Deze al te groote toeloop dreigde een gedeeltelijke openbaarheid te worden, en zulks strookte allesbehalve met de bedoelingen van de leiders der beweging! gelijk uit het volgende blijkt:

No. 25.

♦ACTA LATOMORUM. II, p. 257, noot p. 250-251 :

TEXTi VERTALING:

....le dussein des membres de la Rose- ....Nooit was het plan der leden van crorx n avait jamais été de rendre la het Rozenkruis geweest de waarheid vérité publique et lumineuse aux yeux publiek te maken en voor de oogen de la foule; ils l'enveloppaient d'un des volks in het licht te stellen ; ze voile qu ils ne levaient que pour les verborgen die veeleer achter een sluier, adeptes.... welken zij alleen voor de ingewijden

oplichtten.