is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zijn er, die meenen, dat deze haren oorsprong alzoo dankt aan de samenvloeiing van twee elementen: de anti-clericale bestanddeelen der oude gilden en de ingefilterde factoren van het Rozenkruis. Deze opvatting schijnt minder juist. Blijkens het op blz. 17 vermelde, hadden bedoelde gilde-broeders hun bouwverenigingen — die officieel den, voor hen hinderlijken, geijkten kerkelijken vorm bleven behouden — den rug toegekeerd. Veeleer vallen de Rozenkruisers, al spaarden zij gedeeltelijk den vorm der gilden in hun reorganisatie, te beschouwen als degenen, die de stichting met hun geest hebben vervuld, haar de ziel hebben ingeblazen. Deze opvatting wordt dan ook thans door meerdere maconnieke schrijvers gehouden, o.a. in het

No. 30.

♦JAARBOEKJE VOOR NED. VRIJMETSELAREN, 5891, p. 113.

TEXT: TRADUCTION:

De veelvuldige symbolen welke betrek- Les nombreux symboles qui se rap-

king hebben (of hadden) op de natuur portent (ou se rapportaient) a la

wijzen op den oorsprong der Vrmij.'., nature, désignent 1'origine de la F.'.

op de Nova Atlantis. Daarom werd M.\, la Nova Atlantis. Aussi on a

den zoekenden uitdrukkelijk gezegd, dat dit expressément aux aspirants que

*n * 9eerl kennis van bovenna~ la L.\ ne désirait aucune connaissance

ml'krachten werd verlangd. Dit de forces surnaturelles. Jadis, ceci était

bleek noodzakelijk voor iemand die lid exigé de quiconque désirait s'associer

van een Vereeniging van natuuronder- a une Union de naturalistes (le „Collége

zoekers (het „Onzichtbaar Collegie") Invisibje") mais n'aurait plus raison

wenschte te worden, doch zou thans d'être, dès lors...

geen zin meer hebben....

Nog op een andere aanduiding wordt gewezen:

No. 31.

♦JAARBOEKJE VOOR NED. VRIJMETSELAREN, 5891, p. 111.

TEXT = • TRADUCTION:

Ook de vorm der L.'. „van Oost naar La forme aussi de la L.\ „de 1'Est ]West, van Zuid naar Noord, van het a 1'Ouest, du Sud au Nord, du centre middelpunt der aarde tot aan den de Ia terre jusqu'au ciel" se trouve Hemel" is overeenkomstig eenebeschrij- conforme a une description dans la ving in de Nova Atlantis. Nova Atlantis.

Welke de geest der filosofische Rozenkruisers was, dien zij in de Vrijmetselarij medebrachten, blijkt reeds in vage trekken uit de in dit hoofdstuk ontwikkelde geschiedenis van hun bestaan.

Overigens laat Thory niet de minste onduidelijkheid over, als hij van een der meest op den voorgrond tredende Engelsche Rozenkruisers schrijft: