is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

and you recognize them as Freema- „Uw protesteeren is te vergeefs: gij sons. You give them countenancc, rijt Vrijmetselaars en erkent ook hen encouragement and support and you als zoodanig. Gij geeft hun steun, are jointly responsible with them and aanmoediging en onderstand en zijt cannot shirk that responsability'. gezamenlijk met hen verantwoordelijk.

Die verantwoordelijkheid kunt gij niet van u afschuiven."

Geciteerd in the Cath. Encyclopedia, IX, p. 778, Gruber.

Albert Pike. groot-commandeur van den Oppersten Raad te Charleston, later Washington (Moeder-loge van het Schotsche hooggradenstelsel) geldt als de grootste en meest gezaghebbende auteur in ma^onnieke zaken. Hij werd deswege wel „de Vrijmetselaars-paus" genoemd.

De practijk van het werken der verschillende mac.\ Grootmachten beantwoordt inderdaad geheel aan hetgeen door den grmr.\ Albert Pike met zooveel ruiterlijkheid werd uiteengezet. Een bewijs uit de vele is, dat, terwijl in menig land de Vrijmetselarij verklaart bij uitstek de draagster der godsdienstverdraagzaamheid te zijn, het offlciëel orgaan der Italiaansche Vrijmetselarij kon schrijven:

No. 145.

RIVISTA DELLA MASSONERIA ITALIANA, 1886, p. 359.

VERTALING:

TEXT:

Giungono da tutti i Grandi Orienti e Grandi Loggie di Europa indirizzi affettuosissimi e (elicitazioni ed incorraggiamenti al Grande Oriente d' Italia per la nobile ed energica iniziativa che esso ha saputo opportunamente prenderé contro le audacie del clericalismo italiano e mondiale. Gia nei precedenti numeri della Rivista accennammo a questo (atto che dimostra una volta di piü, come fra il Grande Oriente nostro e le Grandi Potenze Massoniche estere esista. la piü completa armonia di concetti e di azione contro il nemico comune.

Van alle Europeesche Groot-Oostens en Grootloges geworden het Italiaansche Groot-Oosten hartelijke brieven van gelukwensching en aanmoediging wegens het edel en krachtdadig initiatief, dat het te geschikter tijd heeft weten te nemen tegen de stoutmoedigheden van het clericalisme in Italië en over de heele wereld. We hebben reeds in vroegere nummers van ons tijdschrift op dit feit gewezen, dat eens te meer bewijst, hoe er tusschen oö3 Groot-Oosten en de buitenlandsche ma^onnieke Grootmachten de volledigste overeenkomst van plannen en

daden bestaat tegenover den gemeenschappelijken vijand.

Geciteerd in Giuseppe Mazzitti, Gruber, p. 215.

Het heeft niet aan pogingen ontbroken om de moreele eenheid der Vrijmetselarij de kroon op te zetten door het stichten van een organieke eenheid.