is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedkundig onderzoek voor zich, waarvan de belangwekkendheid hem in verrukking brengt. Niet alleen kan hij op zijn gemak de geheele geschiedenis waarmede wij bekend zijn nagaan, bij dit onderzoek de vele fouten en verkeerde opvattingen herstellende die ingeslopen zijn in de ons overgeleverde verslagen; hij kan ook naar verkiezing rondweiden over de geheele geschiedenis van de wereld van af haar eerste begin, daarbij de langzame ontwikkeling van het verstand in den mensch gadeslaande, de nederdaling van de Heeren der Vlam en den groei van de machtige beschavingen die Zij stichtten.

„Ook is deze studie niet beperkt tot den vooruitgang der menschheid alleen; hij heeft voor zich als in een museum al de vreemde dierlijke en plantaardige vormen, die ten tooneele waren in de dagen toen de wereld jong was, hij kan al de wonderbaarlijke aardkundige veranderingen die plaats gevonden hebben nagaan, en het verloop dergroote wereldrampen gadeslaan die het geheele aanzicht der aarde voortdurend veranderd hebben.

„In één bepaald geval is zelfs een nog nauwer verbinding met het verleden mogelijk voor den lezer der opteekeningen. Indien hij in den loop zijner onderzoekingen eenig tooneel moet waarnemen waaraan hij zelf in een vroegere inkarnatie deelgenomen heeft, kan hij dit op twee wijzen behandelen: öf hij kan het op de gewone wijze als toeschouwer gadeslaan (hoewel altijd niet te vergeten als een toeschouwer wiens inzicht en medegevoel volkomen zijn) öf hij kan zich nog eenmaal vereenzelvigen met deze zijn lang-gestorven persoonlijkheid — zich tijdelijk terugwerpen in dat leven van lang geleden en volstrekt wederom de gedachten en gevoelens, het genot en de smart ondervinden van een voorhistorisch verleden."

In het licht van deze occulte kennis (welke binnen