is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aldus zelf kon te weten komen wat voor de meeste Bb. slechts theoretisch was. Alleen in deze kringen werden den candidaat de reeds voor een deel beschreven ernstige beproevingen opgelegd en werd hij door persoonlijk onderricht voorbereid voor de grootere en heiliger Mysteriën, welke achter het geheele plan der Egyptische inwijdingen lagen.

Van den candidaat voor deze innerlijke beproevingen werd geëischt dat hij zich, na een voorafgaand bad (waaraan het denkbeeld van den Christelijken doop ontleend is), in een wit gewaad zou kleeden — dat zinnebeeldig de reinheid welke van hem verwacht werd moest voorstellen — alvorens in een soort gewelf of grot voor een vergadering van priester-ingewijden gebracht te worden. Eerst werd hij formeel getoetst aangaande de mate zijner ontwikkeling van helderziendheid, waarvan men hem tevoren geleerd had hoe deze op te wekken. Hiertoe moest hij een opschrift lezen op een bronzen schild, waarvan de onbeschreven kant naar zijn stoffelijke oogen gekeerd was. Later werd hij alleen gelaten voor een soort nachtwake. Men had hem zekere mantra's of machtswoorden geleerd, waarvan aangenomen werd dat zij geëigend waren om zekere klassen van entiteiten te beheerschen. Gedurende zijn wake nu werden verschillende verschijningen vóór hem geprojecteerd, waarvan sommige van schrikaanjagenden en andere van verleidelijken aard waren, opdat gezien kon worden of zijn moed en koelheid onaangetast bleven. Al deze verschijningen verdreef hij achtereenvolgens, elk door middel van het op haar toepasselijke bijzondere teeken en woord, doch ten slotte vielen zij allemaal gelijktijdig en in vereeniging op hem aan; hem was geleerd bij deze laatste poging gebruik te maken van het grootste machtswoord, waardoor alle mogelijke kwaad overwonnen kon worden. Een dergelijke