is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DE KRETENZISCHE MYSTERIËN.

De Eenheid der Mysteriën.

De groep geloofsvormen en gebruiken, waaraan wij den naam Mysteriën geven, heeft in vele landen bestaan en in verschillende vormen, waarvan de meeste de Vrijmetselarij in meerdere of mindere mate beïnvloed hebben. Al waren zij ook wijd uiteen verbreid, zoo is toch hun eenheid van oorsprong te zien in het feit, dat zij een zekeren opzet hadden welke steeds dezelfde was, hoewel zij afwijkingen vertoonden op ondergeschikte punten. In die dagen moest — evenals tegenwoordig —■ een Br. van een vreemde Jurisdictie, die een bezoek wenschte te brengen, zich legitimeeren bij de deur der Loge. Want welke verschillen er ook geweest mogen zijn in de uiterlijke vormen van het rituaal, de gg. waren altijd dezelfde, daar zij toch de sleutels zijn voor de sacramenteele vermogens welke achter alle stelsels der Mysteriën gelijkelijk aanwezig zijn.

Het Leven in het oude Kreta.

Een der treffendste voorbeelden van deze eenheid is op Kreta te vinden, waar de betrekkelijk recente ontdekkingen van Sir Arthur Evans vele Magonnieke symbolen en vormen, welke zeer nauw op de Egyptische gelijken, aan het licht hebben gebracht. Evenals Gallië in de dagen van Caesar, was ook het oude Kreta verdeeld in drie deelen of staten: Knossos, Goulas en Polurheni. De Koning van Knossos was de Opperheer van het geheele eiland, want de bestuurders van de