is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit t. althans bekend was aan onze oude broederswerklieden.

De Opkomst der Gothische Bouwkunst.

Het hoogtepunt van de middeleeuwsche bouwkunst werd in de twaalfde en dertiende eeuw bereikt door de opkomst en ontwikkeling der Gothiek, welke rechtstreeks ingegeven was door het Hoofd van alle ware Vrijmetselaren over de geheele wereld, als deel van het plan voor de ontwikkeling van het vijfde of Teutoonsche onderras. Vele theorieën zijn te berde gebracht om de snelle ontwikkeling van den nieuwen stijl te verklaren.

„Of de merkwaardige verandering van stijl, welke zich in enkele jaren verbreidde over een groot deel van de Christenheid in het Westen, in de eerste plaats te danken was aan de ontdekking van de mogelijkheden van den spitsboog, dan wel aan die van het zoogenaamde ogivaal verwulven, is veel betwist. Waarschijnlijk was zij aan beide te danken en natuurlijk ook aan zekere bewegingen — maatschappelijke en politieke — welke er toe strekten om elke nieuwe geestdrift voor een zaak ten zeerste te begunstigen. Want een nieuw nationaal bewustzijn begon snel in kracht toe te nemen — vooral in Frankrijk — en steden en gemeenten begonnen te wedijveren in het oprichten van grootsche gebouwen — aanvankelijk kathedralen en later burgerlijke gebouwen. De bouwmeesters waren nu meestal leeken, de stichters en schenkers dikwijls gemeentebesturen en rijke burgers en de werklieden niet zelden vrijwilligers uit het volk. Het oude tijdperk van kloosters in Romaanschen stijl maakte plotseling plaats voor een tijdperk van een nieuwe, burgerlijke volks-bouwkunst, en in verrassend korten tijd was vrijwel hetzelfde gebeurd als wat wij konden opmerken na het verstrijken van het noodlottige