is toegevoegd aan je favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MYSTIEKE BETEEKENIS VAN KERSTMIS

DOOR

MAX HEINDEL

ZES VERHANDELINGEN OVER HET ONDERWERP „KERSTMIS", DIE DE OCCULTE BETEEKENIS VAN DEZE GROOTE GEBEURTENIS AANTOONEN

HOOFDSTUK I.

DE COSMISCHE BETEEKENIS VAN KERSTMIS.

Wederom zijn wij in den loop van het jaar aan den vooravond van Kerstmis gekomen. De wijze, waarop een ieder van ons dit feest beschouwt, is ongelijk aan die van ieder ander. Voor een vroom, godsdienstig mensch is het een gewijde, heilige tijd, vol mysterie, en hoewel onbegrepen, is het niet minder verheven. Voor den atheïst is het dwaas bijgeloof. Voor den zuiveren intellectueel is het een raadsel, want het gaat zijn verstand te boven.

In de kerken wordt het verhaal verteld, hoe op dezen heiligsten nacht van het jaar onze Heer en Verlosser, onbevlekt ontvangen, uit een maagd geboren werd. Hiervan wordt geen verdere verklaring gegeven, en het wordt aan het temperament van den hoorder overgelaten, of hij het wil aannemen of verwerpen. Als rede en verstand hem zoodanig beheerschen, dat zij geloof uitsluiten, als hij niets kan gelooven, dat niet op een gegeven moment voor onze zintuigen bewezen kan worden, is hij genoodzaakt het verhaal als onzinnig en niet in overeenstemming met verschillende onveranderlijke natuurwetten te verwerpen.

Verschillende uitleggingen zijn er gegeven, om het verstand te bevredigen, meestal van astronomischen aard. Zij