is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na ai netgeen onder Symboliek etc. reeds gezegd is over de beteekenis van uitdrukkingen en namen als symbolen, wil ik over enkele hoofdbegrippen, in het N. Test., hier nog iets meer zeggen, daar hierdoor ook meer licht wordt geworpen op de hoofdpersonen, die in andere religies als symbolen fungeeren. Een van deze begrippen is de „Verheerlijking" van Jezus op den berg; tot 'beter begrip ineen ik echter vooraf enkele andere punten te moeten bespreken.

De Voetwassching is het symbool der geestelijke wedergeboorte. De Christus wascht de voeten der 12 Discipelen, d.w.z. het Hooger Zelf in den mensch reinigt het Lager Zelf van zijne ongewenschte hoedanigheden — voedt het op tot den hoogsten menschelijken trap (Johannes de Apostel) en maakt hem rijp voor eenwording met den Christus — het einddoel der Evolutie. De 12 Discipelen zijn de 12 trappen der menschelijke Evolutie. Deze 12 trappen in ontwikkeling, zoowel de laagste als het hoogste, voert de inwonende Christus opwaarts. Hij moet zich daartoe in den „laagsten" mensch evengoed manifesteeren als in den „hoogsten", 't geen in Joh. XIII : 4 in beeld wordt voorgesteld door de uitdrukking: „Jezus ontkleedde zich".

Hij wascht alleen de „voeten", daar deze hier de lagere eigenschappen in den mensch typeeren; i. a. w. de Judas in den mensah wordt uitgeworpen.

Jerusalem, Hierosolvma, Jeruschalajim = „Woning des Vredes", symboliseert het Centrum vanwaar 'wij Uitgingen en waarheen wij zullen terugkeeren, — 't symbool der Geestelijke Zon, het middelpunt, het „hart" der wereld.

Hierosoluma is oorspr. de naam eener stad aan den Euphrates en beteelkent de „stad van den God des vredes".

Oannês (Ea-khan, Mensch-Visch) werd ook Salimimanu = „God des Vredes" genoemd. Hiervan komt de naam „Salomon" of Sheloumouh.

De Kruisiging. Hierover is zooveel gezegd in den text, dat eene uitvoerige verklaring hier overbodig is. Op Golgotha (resp. de mensrihelijke schedel, (het menschelijk brein) stonden drie kruisen, Christus (de menschelijke Geêst, de goddelijke vonk) in 't midden (ook de Wereldziel, geslagen op 't kruis der stof). Van de 2 dieven, aan de kruisen rechts en links, stelt de berouwvolle, die met Christus ten hemel stijgt, de menschelijke ziel daar, de andere dief repr. het menschelijk lichaam, dat tot de aarde terugkeert.