is toegevoegd aan uw favorieten.

Dodenbezorging en cultuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grieken stelde men er zeer veel prijs op, in eigen land te worden begraven en zo bleef het ook bij de Joden lange tijd gewoonte, een in den vreemde overledene naar Palestina over te brengen. Totdat de verstrooiing hen zover van huis voerde en hen zozeer van het oude land vervreemd had, dat men ermee ophield. Maar ze richtten dan toch eigen begraafplaatsen in en houden deze tot de huidige dag in stand. Joden, die zich heel weirtg meer aan hun godsdienst gelegen laten liggen, houden de Grote Verzoendag, om op het Joodse kerkhof begraven te kunnen worden.

Het verbranden van doden kwam in zeer zeldzame gevallen voor, nl. in de oorlog en ook bij het heersen van besmettelijke ziekten.

Gewoonlijk werd aan den overledene niets meegegeven, al zijn er sporen van dodenverering en offers voor de doden in de oudste tijden. Vorsten echter werden niet alleen met grote praal begraven, maar kregen ook wei schatten met zich in het graf. Flavius Josephus beschrijft als volgt de uitvaart van koning Herodes „den Groten .

„Het lijk, koninklijk gekleed, met een koninglijke haairband en goudene kroon op 't hoofd, en eenen scepter in de hand, lag op eenen gouden draagbed, dat met kostelijke gesteenten vercierd was. De zoonen en naaste bloedvrinden van den doode volgden de baar, en al het krijgsvolk, naar hunne landaard verdeeld, quam na hen. De Traciërs, Duytschers, en Gaulen trokken vooraan, en de overigen volgden, alle door hunne oversten geleyd, en gewapend als of zij ten strijde toogen. Vijfhonderd huysdienaars van den overleeden koning droegen reukwerk, en slooten het hek dezer prachtige lijkstaatsie."

Ook het graf van David bevatte veel kostbaarheden, die er opvolgers zelfs toe verleidden, ze zich toe te eigenen. Maar dit zijn uitzonderingen, die gerede te verklaren zijn uit de hoge positie dezer overledenen. Vergeleken met de andere volken rondom de Middellandse zee, was de dodenbezorging der Joden, afgezien van het uitbundig smartbetoon, gekenmerkt door eenvoud.

De oude Perzen en de Parsi's van heden

Tot de Vooraziatische cultuurvolken van de Oudheid behoorden ook de Perzen. Ze hadden een eigen beschaving, die wel achterstond bij die der Hellenen in Griekenland's bloeitijd, maar die toch niet gering moet worden geacht. Hun godsdienst, gesticht door Zarathoestra, stond zelfs aanmerkelijk hoger dan die der Grieken. In de 7e eeuw n. Chr. is Perzië door de Arabieren veroverd en werd de Islam aan de bevolking opgedrongen. Met de verdwijning der oude religie verdween ook de oude wijze van dodenbezorging. Alleen bij enkele kleine groepen, die aan hun godsdienst vasthielden, en waarvan