Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten bekennen: „In Serajewo zijn we wel geweest, maar onzen Aartshertog zagen we niet!"

Daar zijn ze! Hoort het gejuich! Met hoeden en mutsen en doeken en linten wordt er gezwaaid! En steeds luider worden de welkomstgroeten, al hooger verheft zich het vreugdegeroep!-

Eensklaps gebeurt het. vreeselijke!

Onder de blij-ontroerde menigte bevindt zich een man, die met sombere blikken op het feestgewoel rondom hem heeft neergezien. Hij jubelt niet, neen; de tanden houdt hij op elkander geklemd, •opdat geen kreet van wraakzucht en bloeddorst hem verraden zah

En als de auto van den Aartshertog nadert, brengt hij, omzichtig, de hand onder zijn kleed, om die, als de Vorstelijke Personen langs hem heen rijden, bliksemsnel weer te voorschijn te brengen en een donker voorwerp naar hunne hoofden te slingeren.

Een vreeselijke ontploffing volgt! En dadelijk daarop weerklinkt een duizendvoudige kreet van afschuw.

Een aanslag op den Aartshertog!

Enkelen zien, hoe de helsche machine neervalt op de neergeslagen kap van de Aartshertogelijke auto. Ze zien ook de armbeweging van Franz Ferdinand, die met zijn linkerhand de bom terugslaat. Het helsche moordtuig treft dan de volgende automobiel <en kwetst twee der inzittenden. En zoo gruwzaam is de kracht der ontploffing, dat nog een zestal onschuldige toeschouwers bloedig verwond worden en een stuk van de.bom op het benzine-reservoir van de vorstelijke auto valt, zoodat de Aartshertog en zijn gemalin genoodzaakt zijn uit te stijgen.

Maar de aanslag is mislukt! De helsche machine is den moordenaar tevergeefs uit Belgrado toegezonden! Zie, om het Vorstelijk Echtpaar verdringt zich een opgewonden menigte, die den hemel dankt, dat het vreeselijk doel niet is bereikt.

Waar is de moordenaar? De lafaard! Hij springt over den kademuur in de Militsa, om aan de woede van het volk te ontkomen in een zelfgezochten dood! Dit gelukt hem echter niet, want spoedig heeft de dappere Marossi den moordenaar in het water achterhaald en met behulp der nu van alle kanten toegesnelde politie hem gevangen genomen.

Cabrinowic, uit Trebinje, is de moordenaar. Hij is van Servische afkomst en nog slechts een-en-twintig jaren oud. Eerst anarchist, later Servisch chauvinist, ziet hij in den Aartshertog den man, die het bereiken van het Al-Servisch doel in den weg staat. En daarom: hij moet sterven, deze Franz Ferdinand, vóór hij Keizer-Koning worden kan.

Maar Franz Ferdinand leeft! Als door een wonder is hij het gevaar ontkomen. Zie, hij glimlacht tegen zijn gemalin, die zeer geschrokken is. En hij stelt haar gerust, als zij er zich tegen verzet

6

Sluiten