Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen uit het tijdperk der De Ruyters en Trompen eerst na weken omzwervens uit de golven zagen opdoemen.

Wilt ge weten, hoe het uw bloedverwant of vriend gaat in de ver verwijderde stad j— vertrouw uw vraag toe aan den telegrafist: na een half of heel uur ontcijfert hij uit geheimzinnige teekens het antwoord, dat gij verlangt. Of beter nog: treed slechts even de telefoon-cel binnen, breng de gehoorschelp aan uw oor en ge hoort, van kilometers ver, de u zoo bekende stem u bescheid geven

Mbret Wilhelm, die bestemd was de eerste Vorst van Albanië te zijn. Slechts kort kon hij zich handhaven.

De mensch van de twintigste eeuw leeft snel.

Wat hem gisteren in hooge mate deed ontroeren, geeft hem heden nog een enkele maal onaangename gewaarwordingen; doch morgen denkt hij er al niet meer aan. De duizend en één geschiedenissen van eiken dag overheerschen zijnen geest.

De droevige gebeurtenis van Serajewo onderging dit lot echter niet.

Den dag na het drama was het vreeselijk einde van het vermoorde Vorstenpaar schier allerwegen in de beschaafde wereld het onderwerp der gesprekken. En in de dagen en weken, die volgden, zorgden de bladen wel door hun berichten over de medeplichtigen aan het

58

Sluiten