Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

complot of door hun beschouwingen over de politieke gevolgen van den moord, dat de herinnering aan het schokkende feit bleef; zij het ook, dat een meer koude bespreking in de plaats was getreden van de met ontroering en warm medegevoel uitgesproken woorden.

Toch — eenigszins begon de belangstelling te vernauwen. Want andere zaken en gebeurtenissen van beteekenis vroegen de aandacht.

In Amerika had men den Mexicaanschen burger-oorlog, waarbij de Vereenigde Staten, naar gevreesd werd, niet lang meer de rol van een werkeloos toeschouwer zouden kunnen vervullen. En was het niet mogelijk ook, dat Engeland en Duitschland ter bescherming van hunne belangen zouden moeten ingrijpen ?

Xederlandsche officieren hebben zich afgesloofd, om Albanië te hervormen tot een nieuwerwetschen Staat. Men ziet hier luitenant Malinckrodt de inlandsche gendarmen africhten.

Maar nog naderbij dreigde oorlogsgevaar: in Engeland. Het Protestantsche deel van Ierland verzette zich met alle macht tegen Home Rule en de mannen van Ulster hadden zich reeds maandenlang in den wapenhandel geoefend, om een gewapend verzet te kunnen bieden, als de Engelsche Regeering hun de gehate regeling zou willen opdringen.

En hoe gevaarlijk voor den Europeeschen Vrede was ook niet de toestand in den jongsten Balkanstaat, in Albanië, waar een keur van Nederlandsche officieren met moed en beleid de door de Mogendheden gestelde orde van zaken trachtte te handhaven, maar waar het politieke spel van Essad Pacha, meer nog: de onderlinge

59

Sluiten