Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hij werd er toe gedwongen, zoo getuigde hij zelf, gedwongen; niet door zijn Ministers of door zijn volk, niet door zucht naar gebiedsuitbreiding of machtsversterking; maar gedwongen door de moordzieke, revolutionaire Serviërs, die de belangen en het aanzien der Oostenrijkseh-Hongaarsche Monarchie belaagden.

in een Proclamatie aan zijn volk zette de oude Keizer in het kort de geschiedenis der laatste tientallen jaren uiteen:

„Het ondankbare, snel vergetende koninkrijk Servië, dat van het begin van zijn staatkundig bestaan tot kort geleden door Mijn voorzaten en Mij geholpen en gesteund is, heeft jaren lang in open vijandschap tegen Oostenrijk-Hongarije gehandeld.

„Toen ik na een zegenrijk vredewerk van dertig jaren in Bosnië en Herzegowina Mijn souvereine rechten over deze landen uitstrekte, heeft deze daad in het koninkrijk Servië, welks rechten óp geen' enkele wijze geschonden werden, een uitbarsting van teugelloozen hartstocht en verbitterden haat opgewekt. Mijn regeering heeft destijds van het schoone voorrecht van den sterke gebruik gemaakt en met de uiterste toegeeflijkheid en zachtheid slechts van Servië verlangd, dat het zijn leger op voet van vrede bracht en beloofde, in de toekomst slechts den weg van vrede en vriendschap te bewandelen".

Keizer Franz Josef kón niet anders dan de meening van zijn verantwoordelijke raadslieden deelen.

„De hoop" — zoo luidde het verder in zijn Proclamatie — „de hoop, dat het koninkrijk Servië de lankmoedigheid en vredelievendheid Mijner regeering zou waardeeren en zijn woord houden, is niet vervuld. Steeds hooger is' de haat tegen,Mij en Mijn Huis opgevlamd, steeds openlijker het streven om onafscheidelijke deelen van OostenrijkHongarije met geweld er van los te scheuren. Een misdadig drijven strekt zich tot over de grens uit om in het Zuidoosten der Monarchie de grondvesten van den staat te ondermijnen, het volk, waaraan Ik met vaderlijke liefde Mijn volle vertrouwen gaf, in zijn trouw aan het Vorstenhuis en het vaderland te doen wankelen, de jongelingschap op een dwaalspoor te brengen en tot schandelijke daden van krankzinnigheid en hoogverraad aan te zetten. Een reeks moordaanslagen, een stelselmatig voorbereide en uitgevoerde samenzwering, waarvan het vreeselijk welslagen Mij en Mijn trouwe volken in het hart getroffen heeft, vormen het zichtbare, bloedige spoor van die geheime kuiperijen, die in Servië op touw worden gezet en geleid.

„Aan dit onduldbare drijven moest een einde worden gemaakt, met deze onophoudelijke uitdagingen van Servië moest het uit zijn. De eer en de waardigheid van Mijn Monarchie moet ongeschonden bewaard en haar politieke, maatschappelijke en militaire ontwikkeling voor deze voortdurende schokken behoed worden. Vergeefs heeft Mijn regeering nog een laatste poging gedaan, om dit doel mét

91

Sluiten