Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijde van de Maas lagen er zes. Op den linkeroever bevonden zichPontisse, Liers, Lantin, Loncin, Hollogne en Flémalle.

Aan den rechteroever van de Maas — voor den Duitschen aanvaller van de meeste beteekenis — vond men, in een straal van 8 K.M. rondom Luik, de forten Barchon, Evegnée, Fléron, ■ Chaudfontain, Embourg en Boncelles.

Het fort Barchon beheerschte de heuvels van Wandre én Cherathe tegenover Herstal.

Het fort Evegnée bestreek de hoogvlakte van Hervé tusschen

de dorpjes Evegnée en Fignée.

Het'fort Fléron lag over den weg van Luik naar Aken heen Het fort Chaudfontain kroonde den heuvel op den rechteroever

van de Vesdre.

Het fort Embourg beheerschte den kam tusschen de Vesdre en de Ourthe voor het bekken van Luik.

Eindelijk was er in het Zuiden nog het fort Boncelles, tusschen Maas en Ourthe.

Het was generaal Brialmont, de bekwame Belgische genie-officier aan wien België de forten van de Maas-linie te danken had.

Gesteund door Koning Leopold II, verkreeg hij in 1885 en 1886 van de Belgische Regeering de eerste credieten voor deze sterkten

De forten.kostten 80 millioen franc, maar was die uitgave niet goed besteed? Was generaal Brialmont, de bekwaamste genie-officier van Europa genaamd, niet de uitvinder van de koepelforten die tot het uiterste weerstand konden bieden, al werden zij ook door een zeer gering aantal soldaten bediend?

De forten van Adrianopel, mee door generaal Brialmont ontworpen, hadden in den vreeselijken Eersten Balkan-Oorlog landweerstand geboden aan het hevig bombardement en de verwoede * aanvallen der Bulgaren.

Zóó zou het ook met de Luiksche forten gaan! Weken, maanden aaneen zouden de Duitschers storm moeten loopen en tallooze malen zouden ze met bebloede koppen moeten afdeinzen, vóór het hun zou gelukken, één fort te bemachtigen!

Zoo dachten de Belgen; zoo dachten tal van militaire deskundigen, die dweepten met het uithoudings-vermogen der moderne koepelforten.

Blijkbaar oordeelden de Duitsche leger-autoriteiten niet alzoo. Het bevel, dat generaal Von Emmich ontving, luidde kort en bondig • „Neem Luik, de sleutel van'het Maasdal! Maak den weg over Namen en Givet naar Noord-Frankrijk vrij!"

En even kort was het antwoord van den generaal: „Luik zal genomen worden!"

Schrik en ontzetting heerschte er in den morgen van den 4en

159

Sluiten