Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GROOTE OORLOG IN WEST-EUROPA.

Duitschland tegen Frankrijk.

De concentratie van het Duitsche leger was den dag \ na de overgave van Brussel geheel voltooid. Reusachtige troepenmassa's waren toen tegen Frankrijk samengetrokken. Generaal von Heeringen vanuit den Elzas, de Kroonprins van Beieren vanuit Lotharingen, de Kroonprins van Duitschland vanuit het Groot-Hertogdom Luxemburg, Prins Albrecht van Wurtemburg vanuit Belgisch-Luxemburg, en yoorts vanuit België de generaals Von Haussen, Von Bülow en Von Kluck — zij allen sloegen vastberaden den weg in, dien bet Duitsche krijgsplan voor hen had afgebakend.

En de legers, die zij aanvoerden?

Er heerschte een inderdaad ongekende geestdrift onder de troepen. Vast overtuigd waren ze van de overwinning. Overwinnen of sterven — dat was aller parool. Wij zullen overwinnen of sterven — zeiden ze den Keizer na.

Keizer Wilhelm, de Vredes-Keizer, scheen een geheel ander man te zijn geworden. Vurige, krijgshaftige woorden sprak telkenmale zijn mond. Gaarne herinnerde hij aan de oude Duitsche geschiedenis, die zoo talrijke daden ,van moed en van trouw en dies ook van overwinning wist aan te wijzen. En dan spoorde hij zijn legers aan, in de roemrijke sporen der vaderen te treden.

Kenschetsend waren de woorden, die hij richtte tot de lijfwacht der Hohenzollerns en het eerste regiment der garde te voet, toen die gereed stonden, het garnizoen Potsdam te verlaten.

„Het zwaard," — zoo zeide hij, — „dat ik tientallen van jaren in de scheede gelaten heb, zal nu beslissen. Ik verwacht van mijn eerste garde-regiment te voet en van mijn garde, dat zij een nieuwe bladzijde van roem aan hun roemrijke geschiedenis zullen toevoegen. De plechtigheid van heden vindt ons bijeen in vertrouwen op den hoogsten God en in herinnering aan de glorierijke dagen van Leuthen, Chlum en St. Privat. Onze oude roem doet een beroep op het Duitsche volk en zijn zwaard. Het geheele Duitsche volk heeft tot

269

Sluiten