Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen! Maar aan hém was de belangrijke taak aangewezen, om met de snelheid van handelen, die hem eigen was, het op de Marne teruggetrokken Fransche hoofdleger in zijn flank en in den rug aan te vallen. Door de legers der generaals Von Bülow en Von Haussen dan van uit het noorden bedreigd, zou het zich aan de omsingeling

niet kunnen onttrekken en heel de Fransche en Engelsche

hoofdmacht zou verslagen zijn1).

Maar die berekening faalde!

De Fransch-Engelsche hoofdmacht werd niet vernietigd!

Want onder de Fransche generaals bleek er althans één te zijn,

") De Duitschers hadden tijdens hun snellen Opmarsch de „Brummers", die met zoo goed gevolg tegen de forten der Stelling Luik waren aangewend, niet mede kunnen voeren. Een aanval op de zeer sterke Parijsche forten zou den Duitschers te veel tijd hebben gekost. Die vesting moest hun immers toch in handen vallen, zoo ze er in slaagden, de spoorwegen rondom te vernielen. De millioenen-stad zou dan weldra door honger tot overgave genoodzaakt worden, gelijk voor lang reeds door Duitsche militaire deskundigen was uiteengezet.

Hoofdzaak voor de Duitschers was op dit oógenblik de vernietiging der Fransche weermacht. Betrekkelijk kleine legers zouden dan nog maar voor de belegering van Parijs en andere vestingen noodig zijn. En de groote Duitsche macht kwam vrij voor den strijd tegen den oostelijken vijand, tegen den Rus!

Oud-Duitschland in den Oorlog. — „Vater Kottmann" roemden de Duitsche Soldaten den man afkomstig uit Wevelinghofen, die reeds in 1806 tn 1870 voor Duitschland medestreed en ook'

m nessen uunug ju ub voorste geieaeren-stona.

351

Sluiten