Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKEllUKIHG

Aan de inwoners der stad Leuven.

Vruchteloos hebben wij onze gemeentelijke afgevaardigden opgezocht. De laatste onder hen, M de Srhepene Schmit. wettelijk belet zijn ambt verder te vervullen, heeft ons den 30 Augustus, bet gemeentelijk gezag overhandigd.

Ik meen dal het mijne plicht is dien last op mij te nemen, met de hulp van eenige gekende burgers, die aanvaard hebben mij Ier zijde te staan.

In verstandhouding met de Duitsche Legeroverheid, vraag ik aan de inwoheTnem" LeUVe" indeslad te kome" en hunne gewone bezigheden Ie

De bevelen uitgevaardigd door M. Colins blijven in voege. Ik herinner in 't bijzonder:

I. Dat bet verboden is. na 7 uren 's avonds (Belgische uur), nog door de stad

D*\al deien d'f.ge'ijk welk wapen of eenigen schietvoorraad hebben, verplicht zijn alles onmiddehjk op bet Stadhuis Ie kopen afgeven.

3. Dal alles wat kan vijandig schijnen aan bet duitsche leger met alle zont moet vermeden worden. ^

Op deze voorwaarden, heelt de duitsche legeroverheid ons beloofd dat er mels meer zal gebrand „och geroofd worden, en dat de bevolking niet meer zal bedreigd noch belastigd worden.

J.S?nJn,ei.al,e Z?3 bea«om van nu «f de gemeentediensten te herstellen:

inLï. ,di •8urg?ruUke S!and en de 0iens' «■ "«» stadswaler zullen ten spoedigste heringericht worden.

Hï™/^iilieditnSlJe!.1 binsl den da8 gedaan worden door eenige vrijwilligers

iZT^-JT*'!!!1 d™gCD me' de k,eUren der **■ en ee"e eenzelvigheid" kaart beide rechtmatig gestempeld. De mannen van goeden w,l die dezen d.enst willen waarnemen, worden dringend verzocht vandaag nog om 4? s namiddags, op nel stadhuis te komen 8'

De Oemeenteschrijmr.

Eug. Marguery.

De aaof ewezen Burgemeester,

A. JMERIJNCX.

Het Komitat der burgers : Or BOINE. Pater CLAES. Br f. DEBAISIEUX Dr DEfiONINr» o. a . „.,,*. Kp». Mgr DKPLOIGE. , HELLEPUTTE, A THIERY, Dr iSSüKï VInUo Leuven, deu 1 September 1914.

De Leuvenaars, naar alle zijden gevlucht, voor eèn groot deel ook naar gastvrij Nederland - uitgeweken, werden door deze Bekendmaking tot terugkeeren uitgenoodigd.

397

Sluiten